The Journal of Philosophical Economics: Reflections on Economic and Social Issues

Search by keyword

 • Volume I Issue 1
  (Autumn 2007)
 • Volume I Issue 2
  (Special issue 2008)
 • Volume II Issue 1
  (Autumn 2008)
 • Volume II Issue 2
  (Spring 2009)
 • Volume III Issue 1
  (Autumn 2009)
 • Volume III Issue 2
  (Spring 2010)
 • Volume IV Issue 1
  (Special issue 2010)
 • Volume IV Issue 2
  (Spring 2011)
 • Volume V Issue 1
  (Autumn 2011)
 • Volume V Issue 2
  (Spring 2012)
 • Volume VI Issue 1
  (Autumn 2012)
 • Volume VI Issue 2
  (Spring 2013)
 • Volume VII Issue 1
  (Autumn 2013)
 • Volume VII Issue 2
  (Spring 2014)
 • Volume VIII Issue 1
  (Autumn 2014)
 • Volume VIII Issue 2
  (Spring 2015)
 • Volume IX Issue 1
  (Autumn 2015)
 • Volume IX Issue 2
  (Spring 2016)
 • Volume X Issue 1
  (Autumn 2016)
 • Volume X Issue 2
  (Spring 2017)
 • Volume XI Issue 1
  (Autumn 2017)
The Journal of Philosophical Economics
Pilot
Editor: Valentin Cojanu

ISSN: 1843-2298
EISSN: 1844-8208
Frequency: 2 issues per year, in May and November
Publication date: 27 December 2010
Paper format: 16.5x23.5 cm
Copyright note: This is an open access e-journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles in this journal without asking prior permission from the publisher or the author provided acknowledgement is given to the original source of publication.
ARTICLES
Competenţa materială. Partaj. Bunuri comune. Cerere ulterioară divorţului. Caracter accesoriu. () Read the article ...
Competenţă materială. Conflict negativ. Societate comercială cu răspundere limitată. Excludere asociat. Apel. Instanţa competentă. () Read the article ...
Recurs în anulare. Lipsire de libertate în mod ilegal. Faptă care nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni. () Read the article ...
Violare de domiciliu. Elemente constitutive. () Read the article ...
Acţiune în evacuare. Dreptul proprietarului la contravaloarea lipsei de folosinţă a imobilului deţinut fără titlu de posesorul de rea-credinţă. () Read the article ...
Judecata. Principiul disponibilităţii. Soluţionarea cererii potrivit unui alt temei juridic decât cel invocat de reclamant. Daune morale cauzate prin eroare judiciară. Caracterul obligatoriu al deciziilor Curţii Constituţionale. () Read the article ...
Acţiune în revendicare. Imobil preluat de stat în temeiul Decretului nr. 92/1950. Apartenenţa proprietarului deposedat la o categorie socio-profesională exceptată de la naţionalizare. () Read the article ...
Acţiune în revendicare. Imobil preluat de stat în baza Decretului nr. 223/1974. Admisibilitate. Natura de titlu de proprietate a deciziei administrative de preluare () Read the article ...
Contravenţii. Plângere contravenţională. Citarea agentului constatator şi a organului care a aplicat sancţiunea. Dreptul acestora de a exercita căile de atac () Read the article ...
Competenţa. Acţiune în revendicare. Imobil preluat de stat în baza Decretului nr. 223/1974 () Read the article ...
Drept de proprietate. Măsuri reparatorii prevăzute de Legea nr. 112/1995. Irelevanţa cetăţeniei avute de fostul proprietar la data decesului () Read the article ...
Contravenţii. Legea nr. 50/1991. Prescripţia dreptului de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii. Data săvârşirii faptei. Consecinţele obţinerii autorizaţiei de construcţie după finalizarea lucrărilor sau în timpul executării acestora asupra caracterului ilicit al faptei () Read the article ...
Acţiune în revendicare. Imobil preluat de stat în baza Decretului nr. 92/1950. Persoane exceptate de la naţionalizare. Irelevanţa deţinerii de către proprietarul deposedat, la data naţionalizării, a mai multor imobile () Read the article ...
Revizuire. Contrarietate de hotărâri () Read the article ...
Judecata. Excepţie procesuală. Lipsa calităţii procesuale pasive. Mod de rezolvare () Read the article ...
Încheiere premergătoare. Regim juridic. Soluţionarea excepţiei autorităţii de lucru judecat. Efecte juridice () Read the article ...
Executare silită. Actualizarea creanţei cuprinse în titlul executoriu. Admisibilitate () Read the article ...
Testament. Consimţământ. Viciu. Captaţie şi sugestie. Legat de uzufruct al întregii moşteniri. Calificare () Read the article ...
Locaţiune. Indiviziune. Coproprietari. Contract încheiat de un singur coproprietar. Confuziune. Obligaţie de garanţie. Rezilierea contractului. Respingerea acţiunii (Art. 1420, 1441 C. civ.) (1) () Read the article ...
Autoritate de lucru judecat. Contract de locaţiune. Proprietar. Chiriaş. Hotărâre rămasă definitivă prin neapelare obţinută de proprietar, pentru evacuarea chiriaşului, spre a se muta el în imobil pe ziua de 23 apr. 1920 pe baza decretului-lege no. 4881/919. Dacă promulgarea noului decret-lege no. 1420 din 2 apr. 1920, care prelungeşte termenele contractelor de închiriere până la 23 apr. 1922 este de ordine publică, poate să desfiinţeze forţa executorie a hotărârii dobândite de proprietar? (Art. 1201 C. civ.). (I) (I. IONESCU-DOLJ) Read the article ...
Succesiune. Renunţare cu titlu gratuit în favoarea unui coerede. Donaţiune. Acceptare. Art. 691 al. I, 813 şi 814 C. civ. Renunţare la un drept de proprietate. Art. 713 şi 814 C. civ. (I) (Mircea DJUVARA) Read the article ...
Incapabili. Acte încheiate de el. Cazurile când ei nu pot invoca beneficiul de protecţiune al legii, pentru anularea acestor acte. (Art. 998, 1159 urm. C. civ.) (Dimitrie ALEXANDRESCO) Read the article ...
Succesiune. Legat singular. Prestaţiuni periodice. Exigibilitate. Neexecutare la timp. Daune-interese. Cerere. Admisibilitate (Art. 485, 899, 1088 C. civ.) (Camille GALL) Read the article ...
Vânzare. Cumpărător. Neplata preţului. Predarea imobilului. Excepţia non adimpleti contractus. Termen de plată. Termen de graţie. Vânzări succesive. Cumpărător anterior. Acţiune în anularea vânzării posterioare. Inadmisibilitate (Art. 973, 1021, 1322, 1361 C. civ.) (1) (I. ROSETTI-BĂLĂNESCU) Read the article ...
Arbitraj. Hotărâre arbitrală. Acţiune în anulare. Compunerea completului de judecată () Read the article ...
Contract de antrepriză. Neîndeplinirea obligaţiei de plată a contravalorii lucrărilor. Contract de credit. Dobânzi bancare. Legătură cauzală () Read the article ...
Contract de concesiune. Sintagma “liber de orice sarcini”. Înţeles () Read the article ...
Forţă majoră. Înţeles. Condiţii de existenţă () Read the article ...
Achitare. Trafic de influenţă. Principiul “in dubio pro reo” () Read the article ...
Falsificarea de monede sau de alte valori. Emiterea unui cec fără acoperire () Read the article ...
Nerespectarea hotărârilor judecătoreşti. Punere în executare a unei hotărâri care nu a fost învestită cu formulă executorie () Read the article ...
Recurs în anulare. Faptă care nu prezintă pericolul social al unei infracţiuni. Apreciere () Read the article ...
Ultraj. Ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea liniştii publice. Elemente constitutive. Eroarea gravă de fapt. Înţeles () Read the article ...
Vătămare corporală din culpă. Prelungirea, din cauza victimei, a perioadei de îngrijiri medicale. Consecinţe () Read the article ...
Acţiune în revendicare. Imobil preluat de stat în temeiul Decretului nr. 92/1950. Apartenenţa proprietarului deposedat, precum şi a soţului acestuia, la o categorie socio-profesională exceptată de la naţionalizare () Read the article ...
Autoritate de lucru judecat. Condiţii (Art. 1201 C. civ.) () Read the article ...
Hotărâre judecătorească. Cerere de punere sub interdicţie. Neascultarea persoanei a cărei punere sub interdicţie se cere. Nulitatea hotărârii () Read the article ...
Hotărâre judecătorească străină. Recunoaştere şi executare în românia. Condiţii. Nemotivarea hotărârii de recunoaştere şi încuviinţare a executării silite. Efecte () Read the article ...
Înscris sub semnătură privată. Contract de împrumut. Lipsa menţiunii “bun şi aprobat” prevăzute de art. 1180 C. civ. Consecinţe juridice () Read the article ...
Partaj bunuri comune. Cerere formulată pe cale accesorie. Disjungere. Competenţă materială () Read the article ...
Acţiune în revendicare. Imobil preluat de stat în condiţiile Decretului nr. 223/1974. Recurs. Încadrarea motivelor de recurs în dispoziţiile art. 304 C. pr. civ. Efectuarea controlului constituţionalităţii legilor emise anterior adoptării constituţiei în vigoare. Neconstituţionalitatea Decretului nr. 223/1974 () Read the article ...
Competenţă materială. Asigurare de dovezi. Cerere formulată pe cale principală () Read the article ...
Competenţă materială. Partaj succesoral. Data în funcţie de care se stabileşte valoarea imobilului, pentru determinarea instanţei competente () Read the article ...
Contract de vânzare-cumpărare cu rezerva dreptului de uzufruct viager încheiat în formă autentică. Lipsa consimţământului. Eroare asupra naturii juridice a actului. Dovada cu martori. Inadmisibilitate () Read the article ...
Fals în înscrisuri sub semnătură privată. Denunţare calomnioasă. Achitare () Read the article ...
Cerere de intervenţie accesorie. Formulare în cursul judecării cererii de revizuire pentru contrarietate de hotărâri. Inadmisibilitate () Read the article ...
Competenţă. Daune morale. Prejudiciu provocat prin refuzul de a reintegra în muncă persoana căreia i se desfăcuse în mod nelegal contractul de muncă () Read the article ...
Persoană fără locuinţă statornică. Citarea prin publicitate. Recurs formulat de către ministerul public () Read the article ...
Revendicare. Imobil preluat în baza Secretului nr. 223/1974. Recurs. Neadministrarea, la instanţele de fond, a dovezilor privind comunicarea deciziei administrative de preluare şi neexaminarea motivelor părăsirii ţării de către proprietarul deposedat. Consecinţe () Read the article ...
Revendicare. Imobil preluat în baza Decretului nr. 92/1950. Stabilirea calităţii procesuale active pe baza unui certificat de moştenitor eliberat în străinătate. Incidenţa O.G. nr. 66/1999. Constatarea acceptării tacite a succesiunii în contextul stabilirii calităţii procesuale active. Naţionalizare aplicată în speţă cu încălcarea dispoziţiilor art. I şi II din Decretul nr. 92/1950. Neconstituţionalitatea decretului faţă de Constituţia din 1948 şi contradicţia dintre decret, pe de o parte, Codul civil şi Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, pe de altă parte. Inexistenţa, în consecinţă, a unui titlu valabil de preluare. Irelevanţa, faţă de dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 213/1998, a includerii decretului în lista H.G. nr. 20/1996 () Read the article ...
Acţiune civilă exercitată în cadrul procesului penal. Răspundere civilă delictuală. Prejudiciu. Reparare integrală. Delapidare () Read the article ...
Beţia voluntară completă. Obligare la tratament medical. Recurs. Principiul non reformatio in peius () Read the article ...
Infracţiune continuată. Condiţii. Furt calificat care a produs consecinţe deosebit de grave. Recurs. Încălcarea de către instanţa de apel a principiului non reformatio in peius () Read the article ...
Încetarea procesului penal. Prescripţia răspunderii penale. Prescripţia răspunderii civile. Daune morale pretinse de la comitent. Termen de prescripţie. Data de la care începe să curgă () Read the article ...
Contract de asociere. Clauză de evaluare a cotei unui asociat prin raportare la o monedă străină. Valabilitate () Read the article ...
Contract de credit comercial. Garanţie ipotecară furnizată de un terţ. Limitele răspunderii acestuia. Natura juridică a scrisorii de garanţie. Prezumţia de solidaritate prevăzută de art. 42 C. com. Răspunderea fidejusorului necomerciant () Read the article ...
Cheltuieli utile. Cheltuieli voluptuarii. Deosebiri () Read the article ...
Ipoteca convenţională. Constituire () Read the article ...
Prescripţie extinctivă. Transport internaţional rutier de mărfuri. Termen general. Termene speciale () Read the article ...
Acţiune în revendicare imobiliară. Compararea titlurilor. Posesia de bună-credinţă nu valorează titlu de proprietate în materie imobiliară. Persoanele care pot invoca înscrierea anterioară în cartea funciară () Read the article ...
Acţiune în revendicare. Imobil preluat în baza Decretului nr. 92/1950. Implicaţiile caracterului nevalabil al naţionalizării asupra înstrăinării ulterioare a imobilului în condiţiile Legii nr. 112/1995. Compararea titlurilor de proprietate în cadrul acţiunii în revendicare formulate de succesorul adevăratului proprietar împotriva chiriaşului-cumpărător. Întâietatea recunoscută titlului invocat de reclamant () Read the article ...
Cerere de intervenţie voluntară principală. Dobânditori ai dreptului litigios. Admisibilitate. Autoritate de lucru judecat () Read the article ...
Coproprietate forţată. Inadmisibilitatea unei cereri de ieşire din indiviziune. Posibilitatea efectuării unui partaj de folosinţă () Read the article ...
Despăgubiri. Obligaţii băneşti. Principiul nominalismului monetar. Inadmisibilitatea altor daune în afara daunelor-interese moratorii. Dobânda legală. Pasivitatea creditorului în satisfacerea creanţei pe calea executării silite () Read the article ...
Ordonanţă preşedinţială. Terenuri situate în intravilan. Contestare a titlului reclamanţilor. Acces la drumul public. Blocare. Condiţia urgenţei. Contract de vânzare-cumpărare. Condiţia aparenţei dreptului. Art. 581 C. pr. civ. () Read the article ...
Partaj. Testament. Legate particulare. Substituţie fideicomisară în favoarea reclamantei. Nulitate (Art. 803 C. civ.). Legat particular în favoarea pârâtului. Valabilitate. Exheredare indirectă a nerezervatarilor. Partajare numai a obiectului legatului nul absolut () Read the article ...
Mandat european de arestare. Arestarea persoanei solicitate () Read the article ...
Mandat european de arestare. Hotărâre prin care instanţa ia act de consimţământul persoanei solicitate la predare. Recurs. Inadmisibilitate () Read the article ...
Mandat european de arestare. Compunerea completului. Complet de divergenţă. Arestarea persoanei solicitate () Read the article ...
Mandat european de arestare. Mandat emis de un stat membru al Uniunii Europene înainte de 1 ianuarie 2007 () Read the article ...
Mandat european de arestare. Menţinerea arestării persoanei solicitate. Termene () Read the article ...
Mandat european de arestare emis în vederea efectuării urmăririi penale. Conţinutul hotărârii privind executarea mandatului european de arestare () Read the article ...
Mandat european de arestare. Amânarea predării. Condiţii () Read the article ...
Mandat european de arestare. Motive de refuz al executării. Prescripţia răspunderii penale. Încadrare juridică () Read the article ...
Mandat european de arestare. Amânarea predării. Competenţa instanţei. Respingerea cererii de amânare a predării () Read the article ...
Mandat european de arestare. Proceduri prealabile () Read the article ...
Mandat european de arestare. Opoziţia persoanei solicitate () Read the article ...
Mandat european de arestare. Informaţii suplimentare () Read the article ...
Mandat european de arestare. Menţinerea arestării persoanei solicitate. Durata maximă a arestării în cursul urmăririi penale. Termene () Read the article ...
Mandat european de arestare. Executare. Predare. Menţinerea măsurii arestării persoanei solicitate () Read the article ...
Mandat european de arestare. Măsuri preventive () Read the article ...
Mandat european de arestare. Arestarea persoanei solicitate () Read the article ...
Mandat european de arestare. Dreptul la apărare () Read the article ...
Emiterea mandatului european de arestare. Instanţa competentă () Read the article ...
Mandat european de arestare. Semnalare transmisă prin Interpol. Arestarea persoanei solicitate () Read the article ...
Mandat european de arestare. Măsuri preventive () Read the article ...
Mandat european de arestare. Semnalare transmisă prin Interpol. Obligarea de a nu părăsi localitatea () Read the article ...
Mandat european de arestare. Publicitatea şedinţei de judecată () Read the article ...
Mandat european de arestare. Obligarea de a nu părăsi localitatea () Read the article ...
Mandat european de arestare. Motiv de refuz al executării prevăzut în art. 88 alin. (2) lit. c indice 1) din Legea nr. 302/2004. Termenul de transmitere a unei copii certificate a hotărârii de condamnare şi a oricăror alte informaţii necesare () Read the article ...
Mandat european de arestare. Predarea persoanei solicitate () Read the article ...
Mandat european de arestare. Motiv opţional de refuz al executării. Regula specialităţii. Predarea temporară () Read the article ...
Mandat european de arestare. Motiv opţional de refuz al executării. Infracţiuni comise pe teritoriul României () Read the article ...
Acţiune civilă. Constituirea ca parte civilă () Read the article ...
Admiterea unui apel inexistent. Îndreptarea erorilor materiale. Inaplicabilitatea procedurii. Omisiunea instanţei de a se pronunţa prin decizie asupra unuia dintre apelurile declarate în cauză () Read the article ...
Aplicarea legii penale mai favorabile. Consecinţe deosebit de grave () Read the article ...
Arestare preventivă. Existenţa datelor privind încercarea unei înţelegeri frauduloase cu persoana vătămată () Read the article ...
Beţia voluntară completă. Circumstanţă atenuantă. Condiţii () Read the article ...
Calculul termenelor procedurale. Termene pe ore () Read the article ...
Circumstanţe atenuante legale. Provocare () Read the article ...
Circumstanţe atenuante legale. Provocare. Cazul de casare prevăzut în art. 385 indice 9 alin. (1) pct. 10 C. proc. pen. Condiţii () Read the article ...
Competenţa de soluţionare a plângerii împotriva hotărârii comisiei de disciplină din cadrul penitenciarului. Judecător delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate () Read the article ...
Competenţă după calitatea persoanei. Avocat. Suspendarea calităţii de avocat () Read the article ...
Competenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Competenţă după calitatea persoanei. Plângere împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată () Read the article ...
Competenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Competenţă după calitatea persoanei. Competenţa în caz de schimbare a calităţii inculpatului () Read the article ...
Concurs ideal de infracţiuni. Omor. Rele tratamente aplicate minorului () Read the article ...
Concurs ideal de infracţiuni. Contrabandă calificată. Nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor () Read the article ...
Conflict de competenţă. Condiţii () Read the article ...
Contestaţie împotriva încheierii judecătorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate. Instanţa competentă () Read the article ...
Contestaţie în anulare. Inadmisibilitate () Read the article ...
Deţinere de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept. Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană aflată sub influenţa drogurilor de risc. Concurs de infracţiuni () Read the article ...
Fals intelectual. Participaţie improprie. Fals în declaraţii. Fals privind identitatea. Elemente constitutive. Acţiune civilă () Read the article ...
Favorizarea infractorului. Elemente constitutive. Complicitate la infracţiunea de luare de mită () Read the article ...
Hotărâre de condamnare pronunţată în primă instanţă. Menţinerea arestării preventive () Read the article ...
Incompatibilitate. Judecător ce a făcut parte din completul de judecată care a dispus, în apel, desfiinţarea sentinţei cu trimitere spre rejudecare la prima instanţă pentru motive de nulitate relativă () Read the article ...
Iniţierea şi constituirea unui grup în vederea săvârşirii de infracţiuni. Trafic de persoane. Trafic de minori. Concurs de infracţiuni () Read the article ...
Încheiere prin care instanţa respinge cererea de restituire a cauzei la procuror pentru refacerea urmăririi penale. Recurs separat. Inadmisibilitate () Read the article ...
Înlocuirea măsurii arestării preventive. Schimbarea temeiurilor care au determinat luarea măsurii arestării preventive () Read the article ...
Înşelăciune. Fals în înscrisuri sub semnătură privată. Elemente constitutive. Prescripţia răspunderii penale. Încetarea procesului penal () Read the article ...
Întreruperea executării pedepsei închisorii. Cazul prevăzut în art. 455 raportat la art. 453 alin. (1) lit. a) C. proc. pen. Stabilirea termenului întreruperii () Read the article ...
Omor calificat. Invocarea legitimei apărări şi a provocării () Read the article ...
Luare de mită. Trafic de influenţă. Elemente constitutive. Denunţător. Calitatea de martor () Read the article ...
Luare de mită. Persoană care are atribuţii de constatare şi de sancţionare a contravenţiilor () Read the article ...
Minor. Individualizarea pedepselor. Nedenunţarea unor infracţiuni. Elemente constitutive () Read the article ...
Neglijenţă în serviciu. Notar public. Autentificarea unui contract de vânzare-cumpărare a unui imobil monument istoric fără a verifica dacă statul şi-a exercitat dreptul de preemţiune () Read the article ...
Omor calificat. Premeditare () Read the article ...
Omor calificat. Omor săvârşit asupra unei rude apropiate. Profanare de morminte. Concurs de infracţiuni. Individualizarea pedepselor () Read the article ...
Omor calificat. Omor săvârşit profitând de starea de neputinţă a victimei de a se apăra () Read the article ...
Omor deosebit de grav. Omor comis de către o persoană care a mai săvârşit un omor () Read the article ...
Omor calificat. Omor săvârşit în public () Read the article ...
Accesul, fără drept, la un sistem informatic. Săvârşirea faptei prin încălcarea măsurilor de securitate () Read the article ...
Acţiune civilă. Provocare. Proporţia culpelor. Despăgubiri. Cheltuieli ocazionate de asistenţa medicală () Read the article ...
Cauze de reducere a pedepsei. Circumstanţe atenuante. Cauze de agravare a pedepsei () Read the article ...
Circumstanţe atenuante. Tentativă la infracţiunea de omor () Read the article ...
Constrângere morală. Condiţii. Dare de mită. Provocarea acuzatului de către organele judiciare () Read the article ...
Contestaţie în anulare. Cazurile prevăzute în art. 386 lit. a) şi b) C. proc. pen. () Read the article ...
Contestaţie în anulare. Cazul prevăzut în art. 386 lit. e) C. proc. pen. () Read the article ...
Dreptul la un proces echitabil. Ascultarea martorilor. Investigator sub acoperire. Colaborator cu identitate protejată () Read the article ...
Extrădare pasivă. Predare amânată. Hotărâre privind amânarea predării. Recurs. Inadmisibilitate () Read the article ...
Favorizarea infractorului. Individualizarea pedepsei. Interceptările şi înregistrările audio sau video. Declaraţiile martorilor () Read the article ...
Individualizarea pedepselor. Detenţiunea pe viaţă. Contopirea pedepsei cu pedepse aplicate infracţiunilor concurente pentru care există o condamnare definitivă () Read the article ...
Înşelăciune. Elemente constitutive. Contract simulat () Read the article ...
Înşelăciune. Elemente constitutive () Read the article ...
Judecata în primă instanţă. Măsuri cu privire la starea de libertate. Încetarea de drept a arestării preventive () Read the article ...
Legalitatea mijloacelor de probă. Interceptările şi înregistrările audio sau video. Percheziţia () Read the article ...
Lipsa plângerii prealabile. Abuz în serviciu contra intereselor persoanelor. Funcţionar () Read the article ...
Luare de mită. Concurs de infracţiuni. Individualizarea pedepsei () Read the article ...
Luare de mită. Favorizarea infractorului. Infracţiune continuată. Concurs de infracţiuni. Individualizarea pedepsei () Read the article ...
Luare de mită. Funcţionar cu atribuţii de control. Elemente constitutive. Individualizarea pedepsei () Read the article ...
Măsuri asigurătorii. Menţinerea sechestrului asigurător. Condiţii () Read the article ...
Nerespectarea hotărârilor judecătoreşti. Situaţia premisă () Read the article ...
Acţiunea în anularea hotărârii arbitrale. Natura juridică () Read the article ...
Antecontract de vânzare-cumpărare. Acţiune pentru pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care să ţină loc de contract de vânzare-cumpărare. Condiţia calităţii de proprietar a promitentu-lui-vânzător. Relevanţa neachitării integrale a preţului. Inadmisibilitatea acţiunii faţă de acordul promitentului-vânzător la autentificarea actului () Read the article ...
Revizuire. Cazul prevăzut la art. 322 pct. 7 C. pr. civ. (contrarietate de hotărâri). Cale de atac aplicabilă. Irelevanţa menţionării greşite a căii de atac în sentinţa supusă revizuirii. Consecinţe () Read the article ...
Suspendarea judecăţii. Cazul prevăzut la art. 244 pct. 1 C. pr. civ. Caracterul facultativ al măsurii. Continuarea judecării acţiunii în revendicare, prin compararea titlurilor, indiferent de existenţa unui litigiu privind anularea actelor administrative cu efect constitutiv de proprietate asupra bunului revendicat () Read the article ...
Lipsire de libertate în mod ilegal. Tâlhărie comisă într-o locuinţă de 3 persoane împreună, de o persoană având asupra sa o substanţă narcotică, de persoane mascate şi infracţiune comisă în timpul nopţii () Read the article ...
Tâlhărie comisă într-o locuinţă. Violare de domiciliu. Concurs real () Read the article ...
Asigurări de bunuri. Act de comerţ. Competenţa materială a instanţei () Read the article ...
Contract de prestări servicii. Penalităţi de întârziere de 0,15% pe zi acordate în temeiul unei clauze penale incluse în contract. Admisibilitate () Read the article ...
Obligaţie de plată. Compensaţie. Condiţii () Read the article ...
Societate comercială. Dividende. Plata acestora cu întârziere. Dobânzi () Read the article ...
Societate comercială. Majorarea capitalului social. Dreptul de preferinţă al celorlalţi acţionari. Limite () Read the article ...
Revizuire. Căi de atac () Read the article ...
Cerere de chemare în garanţie () Read the article ...
Contract de vânzare-cumpărare cu rezerva dreptului de uzufruct. Eroare asupra naturii actului. Sancţiune. Problema prescriptibilităţii dreptului la acţiunea în anulare a contractului () Read the article ...
Fals privind identitatea. Fals în declaraţii. Participaţie improprie. Fals intelectual () Read the article ...
Înşelăciune. Emiterea de cecuri fără a avea disponibil în cont. Lipsă intenţie. Achitare () Read the article ...
Înşelăciune în convenţii. Soluţionarea laturii civile () Read the article ...
Opţiune succesorală. Repunere în termenul de acceptare. Art. 19 din Decretul nr. 167/1958. Nerespectare a termenului de 1 lună pentru repunerea în termen. Petiţie de ereditate şi acţiune de ieşire din indiviziune. Vocaţie succesorală. Art. 700 C. civ., art. 13 şi 19, Decretul nr. 167/1958, art. 42 Constituţie () Read the article ...
Servitute de trecere. Condiţii (art. 616 C. civ.) () Read the article ...
Testament. Legat universal în favoarea soţiei. Descendent din căsătoria anterioară a defunctului. Partaj succesoral. Cotitate disponibilă specială. Reducţiune. Art. 939 C. civ. () Read the article ...
Uzucapiune. Teritoriu de carte funciară. Joncţiune a posesiilor. Just-titlu. Posesiune începută în 1954. Reglementare incidentă. Art. 6 alin. 2 Legea nr. 241/1947. Aplicare a legii civile în timp. Condiţii de uzucapare. Art. 27 sau 28 Decretul-lege nr. 115/1938. Îndeplinire () Read the article ...
Răspundere civilă delictuală. Daune morale pretinse pentru exercitarea de către cealaltă parte a dreptului la acţiune, inclusiv prin formularea fără succes, a tuturor căilor de atac prevăzute de lege. Accesul liber la justiţie. Neîndeplinirea condiţiilor unui abuz de drept. Inexistenţa legăturii de cauzalitate între faptă şi prejudiciu () Read the article ...
Apel. Decesul inculpatului. Soluţionarea cauzei faţă de moştenitori. Daune viitoare () Read the article ...
Legitimă apărare. Iminenţa atacului () Read the article ...
Societate cu răspundere limitată. Excluderea asociatului ca urmare a renunţării la exercitarea funcţiei de administrator. Inadmisibilitate () Read the article ...
Recurs. Perimare. Condiţii () Read the article ...
Revizuire. Admisibilitate () Read the article ...
Capacitate procesuală. Condiţii. Decesul pârâtului. Dovadă. Modificarea acţiunii. Condiţii () Read the article ...
Contract de închiriere. Restituirea imobilului ca efect al admiterii acţiunii în revendicare. Prorogarea legală a închirierii. Acţiune în evacuare pentru lipsa titlului locativ. Chemarea în garanţie a locatorului. Neîndeplinirea condiţiilor de formă prevăzute de lege. Sancţiune () Read the article ...
Daune-interese moratorii. Condiţii. Criterii de determinare () Read the article ...
Revizuire. Hotărâri potrivnice. Condiţii. Inadmisibilitate () Read the article ...
Substituţie fideicomisară. Testament. Legate particulare. Soţie supravieţuitoare substituită fideicomisar. Nulitate (art. 803 C. civ.). Dispoziţii testamentare independente. Legat în favoarea nepotului de soră. Validitate. Exheredare. Legate particulare. Exheredare indirectă. Colaterali privilegiaţi. Rezervatari. Substituţie fideicomisară. Nulitate. Voinţa testatorului. Interpretare. Menţinere a exheredării. Opţiune succesorală. Legat nul absolut. Partajare a obiectului acestui legat. Devoluţiune succesorală legală (art. 672 C. civ. şi art. 1 lit. c) din Legea nr. 319/1944) () Read the article ...
Declararea judecătorească a abandonului de copii () Read the article ...
Declararea judecătorească a abandonului de copii () Read the article ...
Moştenitor sezinar. Necesitatea acceptării moştenirii () Read the article ...
Revendicare. Imobil preluat în baza Decretului nr.176/1948. Nemenţionarea numelui proprietarului imobilului în lista anexă. Consecinţele apartenenţei spaţiului de învăţământ astfel preluat la proprietatea privată. Încălcarea constituţiei în vigoare la data preluării, precum şi a dispoziţiilor art.480-481 C.civ. Competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun de a constata lipsa unui titlu valabil de preluare. Aplicabilitatea art.6 din Legea nr.213/1998. Consecinţe () Read the article ...
Uzucapiune. Intervertirea posesiei comune în posesie exclusivă () Read the article ...
Abandon de familie. Rea-credinţă () Read the article ...
Daune morale. Omor. Provocare () Read the article ...
Despăgubiri. Omor. Provocare. Proporţia culpelor. Cheltuieli de spitalizare () Read the article ...
Legitimă apărare. Atac aflat în curs de desfăşurare. Dezarmarea victimei () Read the article ...
Suspendarea condiţionată a executării pedepsei. Abandon de familie. Temei juridic () Read the article ...
Suspendarea condiţionată a executării pedepsei. Executarea la locul de muncă a pedepsei ulterioare. Revocarea suspendării () Read the article ...
Tentativă la infracţiunea de omor. Încăierare. Intenţie de a ucide () Read the article ...
Tentativă la infracţiunea de omor calificat. Provocare. Minimul pedepsei aplicabile. Pedeapsă prevăzută de lege. Suspendarea executării pedepsei () Read the article ...
Tâlhărie. Furt. Infracţiune complexă. Participaţie () Read the article ...
Factură comercială acceptată. Forţa probativă a acesteia. Prescripţie extinctivă. Termenul de la care aceasta începe să curgă () Read the article ...
Mijloace de probă în materie comercială. Facturi acceptate. Elementele operaţiunii comerciale ce pot fi dovedite cu ajutorul facturilor acceptate. Înţelesul noţiunii de acceptare tacită a facturii () Read the article ...
Societate comercială cu răspundere limitată. Evaluarea asociatului. Motive () Read the article ...
Competenţa instanţelor române. Cerere de divorţ. Căsătorie încheiată în străinătate. Soţi cu cetăţenii diferite cu ultimul domiciliu comun în străinătate () Read the article ...
Executare silită. Suspendare întemeiată. Contestaţie în anulare. Admisibilitate () Read the article ...
Hotărâre judecătorească. Contradicţie între minută, considerente şi dispozitiv. Nulitate () Read the article ...
Îmbogăţire fără just temei. Evacuare pentru lipsă de titlu. 1) Îmbunătăţiri aduse imobilului de către foştii chiriaşi. Dreptul acestora la despăgubire întemeiat pe îmbogăţirea fără justă cauză. 2) Problema actualizării creanţei iniţiale în raport cu indicele de inflaţie. 3) Plata făcută de debitor fără acordul creditorului. Condiţia de valabilitate () Read the article ...
Judecată în fond. Nelegala citare a părţii civile. Invocare în apelul parchetului. Admisibilitate. Neconcordanţa dintre minută şi dispozitiv. Semnificaţie () Read the article ...
Recurs. Motive de casare. Problema aplicabilităţii dispoziţiilor art. 304 pct. 5 şi 9 C. pr. civ. () Read the article ...
Reorganizare judiciară şi faliment. Hotărâre pronunţată de judecătorul sindic. Suspendarea executării. Regim juridic () Read the article ...
Revendicare. Biserica Română Unită cu Roma. dovadă a dreptului de proprietate. Procedură de stabilire a situaţiei juridice a lăcaşurilor de cult preluate de către Biserica Ortodoxă Română. Nerespectare. Constituire a unui drept de folosinţă în favoarea reclamantei. Inadmisibilitate. Art. 2 şi 3 din Decretul-lege nr. 126/1990 () Read the article ...
Revizuire. Hotărâri judecătoreşti contrare. Instanţa competentă. Compunerea instanţei () Read the article ...
Înşelăciune. Intenţie de inducere în eroare () Read the article ...
Înşelăciune. Neexecutarea clauzelor contractuale. Înşelăciune în convenţii () Read the article ...
Înşelăciune în convenţii. Anularea contractului. Dobânditor de bună-credinţă () Read the article ...
Tâlhărie. Făptuitor având asupra sa o armă () Read the article ...
Adunare generală a acţionarilor. Convocare. Termen. Natura dispoziţiilor legale referitoare la convocare () Read the article ...
Contract de transport feroviar. Răspunderea cărăuşului. Prezumţia relativă de culpă () Read the article ...
Ipotecă convenţională. Natura obligaţiei garantului ipotecar. Deosebire faţă de fideiusiune () Read the article ...
Majorarea capitalului social. Drept de preferinţă al vechilor acţionari. necesitatea acesteia. consecinţe. primă de emisiune. lipsa caracterului obligatoriu al acesteia () Read the article ...
Acţiune civilă exercitată în cadrul procesului penal. Accident de circulaţie. Trimitere în judecată doar pentru infracţiunea de vătămare corporală din culpă. Solicitare de despăgubiri reprezentând contravaloarea autoturismului avariat. Netemeinicie () Read the article ...
Contract de vânzare-cumpărare încheiat în condiţiile Legii nr. 112/1995. Noţiunea de teren aferent construcţiei () Read the article ...
Contract de vânzare-cumpărare încheiat în temeiul Legii nr. 112/1995. Vânzarea lucrului altuia. Nulitate absolută. Condiţii. Chiriaşi care au făcut demersurile necesare pentru promovarea unui recurs în anulare împotriva sentinţei de retrocedare a bunului preluat fără titlu valabil () Read the article ...
Infracţiuni rutiere. Gradul de pericol social al unei infracţiuni. Apreciere () Read the article ...
Retract litigios. Condiţii cerute pentru exercitarea retractului litigios. Partea care poate invoca aplicarea art. 1403 C. civ. Pact comisoriu de gradul III. Condiţii. Efecte () Read the article ...
Testament. Testator grav bolnav internat. Testament autentic întocmit în spital. Discernământ. Existenţă. Probaţiune. Expertize medico-legale. Comisia superioară medico-legală. Atribuţii. Art. 24 pct. 1 şi art. 27 pct. 1 O.G. nr. 1/2000 şi art. 23 Reg. de aplicare a O.G. nr. 1/2000. Probă administrată în fond. Omisiune de pronunţare în apel. Art. 304 pct. 10 C. pr. civ. () Read the article ...
Donaţiune de bunuri viitoare. Donator. Imobil neintrat în patrimoniul său. Inexistenţă (Art. 932, 933, C. civ.) (1) (Barbu SCONDĂCESCU) Read the article ...
Acţiune pentru plata cheltuielilor de judecată. Cerere principală. Acţiune în pretenţii. Competenţă teritorială () Read the article ...
Cerere de revizuire. Hotărâri definitive potrivnice date de instanţe de acelaşi grad sau de grade deosebite în una şi aceeaşi pricină, între aceleaşi persoane, având aceeaşi calitate. Respingerea excepţiei puterii de lucru judecat de către a doua instanţă. Respingerea cererii de revizuire ca nefondată () Read the article ...
Principiul continuităţii în desfăşurarea procesului civil. Semnarea hotărârii de alţi judecători decât cei în faţa cărora au avut loc dezbaterile în fond. Eroarea materială săvârşită în legătură cu numele unuia dintre membrii completului. Îndreptarea erorii până la soluţionarea recursului. Casarea deciziei în temeiul art. 304 pct. 2 C. pr. civ. () Read the article ...
Citare. Conţinutul citaţiei () Read the article ...
Proxenetism. Infracţiune continuată () Read the article ...
Contracte de „bare-boat“. Persoană ţinută pentru obligaţia de plată a chiriei. Răspunderea proprietarului pentru faptele căpitanului şi obligaţiile contractate de acesta. Inaplicabilitate în speţă () Read the article ...
Pact comisoriu de ultim grad. Înţelesul noţiunii. Inexistenţa în speţă () Read the article ...
Prescripţie extinctivă. Plăţi parţiale efectuate de debitor. Întreruperea cursului termenului de prescripţie () Read the article ...
Acţiune civilă exercitată în cadrul procesului penal. Reţinerea scuzei provocării. Influenţă asupra despăgubirilor solicitate () Read the article ...
Furt calificat. Săvârşirea infracţiunii pe timp de zi. Schimbarea încadrării juridice. Achitare. Faptă care nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni () Read the article ...
Nulitate absolută. Contract de vânzare-cumpărare a unui imobil preluat de stat fără titlu valabil. Aprecierea bunei-credinţe a cumpărătorului () Read the article ...
Purtare abuzivă. Rezoluţie infracţională. Absorbţie () Read the article ...
Administrator asociaţie de proprietari sau de locatari. Calitatea de funcţionar. Încadrarea juridică a faptei () Read the article ...
Vătămare corporală. Pierderea unor dinţi. Art. 182 alin. 2 din Codul penal. Apreciere in concreto () Read the article ...
Contract nenumit. Eroare asupra naturii actului. Constatare de oficiu. Limitele învestirii instanţei. Asistenţă juridică acordată părţii pe tot parcursul litigiului. Consecinţe () Read the article ...
Libertate de exprimare. Limite. Daune morale () Read the article ...
Revendicare. Compararea titlurilor. Titlul pârâtului mai caracterizat. Inutilitatea probei cu expertiză. Respingerea acţiunii () Read the article ...
Administrarea probelor. Nemijlocire () Read the article ...
Apel. Citarea părţilor () Read the article ...
Conducerea autovehiculului pe drumurile publice. Stare de ebrietate () Read the article ...
Daune morale. Furtul unor obiecte de artă din colecţie. Sustragerea unei lucrări ştiinţifice şi a manuscrisului unei opere literare () Read the article ...
Legitimă apărare. Depăşirea limitelor unei apărări proporţionale cu gravitatea atacului () Read the article ...
Acţiune în pretenţii. Dividende. Beneficiu nerealizat. Actualizarea sumei datorate în raport cu indicele de inflaţie. Dobândă. Cumul. Condiţii () Read the article ...
Acţiune pentru constatarea nulităţii unei licitaţii şi a contractului de vânzare-cumpărare a unui activ. Schimbarea acţionariatului societăţii pârâte. Calitate procesuală pasivă. Restituirea prestaţiilor efectuate în baza actului nul. Prescripţie extinctivă. Acţiunea în răspundere contra administratorilor. Cerere de chemare în garanţie () Read the article ...
Contract de furnizare a energiei termice. Cerere de chemare în garanţie. Forţa majoră. Înţeles. Regula „rebus sic stantibus”. Teoria impreviziunii. Revizuirea judiciară a contractului. Condiţii () Read the article ...
Societate comercială cu răspundere limitată. Excludere asociat. Cesiune părţi sociale. Condiţii. Consecinţe () Read the article ...
Societate în nume colectiv. Neînţelegeri grave între asociaţi. Retragere asociat. Dizolvare. Imposibilitatea continuării activităţii () Read the article ...
Acţiune civilă exercitată în cadrul procesului penal. Principiul disponibilităţii. Limitarea răspunderii asigurătorului () Read the article ...
Antecontract de vânzare-cumpărare. Teren agricol extravilan. Neexercitarea dreptului de preemţiune. Inadmisibilitatea pronunţării hotărârii care să ţină loc de contract de vânzare-cumpărare () Read the article ...
Declaraţie în anulare. Greşeală materială. Înţeles. Art. 318 al. 1 C. pr. civ. () Read the article ...
Înşelăciune în convenţii. Latura subiectivă. Dovedirea intenţiei () Read the article ...
Mandat. Promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare. Promitent-vânzător. Neexecutare culpabilă. Avans din preţ. Retragere a avansului. Mandatar al promitentului-cumpărător. Mandat tacit. Probaţiune. Mandat special. Probaţiune (art. 1536 al. 2 C. civ.). Răspundere civilă. Temei contractual (promiten-tul-vânzător). Temei delictual (terţul). Obligaţie in solidum () Read the article ...
Minuta încheierii prevăzute de art. 6736 Cod de procedură civilă în materie de împărţeală judiciară. Neobligativitatea redactării minutei. Neobligativitatea comunicării încheierii () Read the article ...
Convenţie de vânzare-cumpărare a unui imobil bun comun încheiată de unul dintre soţi fără consimţământul expres al celuilalt soţ. Nulitate relativă care afectează întregul act () Read the article ...
Hotărâre pronunţată de o instanţă străină. Cerere de învestire cu formulă executorie. Cerere de intervenţie accesorie. Încălcarea prevederilor imperative ale art. 172 din Legea nr. 105/1992 şi art. 85 C. pr. civ. () Read the article ...
Articolul 86 din Tratatul CE. Abuz de poziţie dominantă. Refuzul unei întreprinderi de presă care deţine o poziţie dominantă pe teritoriul unui stat membru de a integra distribuţia unui cotidian concurent al unei alte întreprinderi din acelaşi stat membru în propriul său sistem de livrare la domiciliu a ziarelor () Read the article ...
Stabilirea paternităţii. Pensie de întreţinere. Suspendarea judecăţii cauzei () Read the article ...
Expulzare. Riscul ca persoana expulzată să fie supusă la tortură. Ţări terţe sigure () Read the article ...
Mărturie mincinoasă. Cauză de nepedepsire () Read the article ...
Mijloace de probă. Înregistrări audio. Admisibilitate () Read the article ...
Omor calificat. Condiţii pentru reţinerea agravantei „în public“. Delimitarea faţă de infracţiunea de determinare sau înlesnire a sinuciderii () Read the article ...
Pedeapsă. Individualizare. Circumstanţe atenuante judiciare () Read the article ...
Antrepriză. Sumă reţinută cu titlu de garanţie. Recepţie finală neefectuată. Subantreprenor () Read the article ...
Tentativă la infracţiunea de omor. Provocare () Read the article ...
Cerere de arbitrare. Penalităţi de întârziere. Stabilire greşită a sumei datorate. Compunerea tribunalului arbitral. Lipsa citării () Read the article ...
Contract de asociere. Prejudiciu. Daune moratorii. Obligaţie de sponsorizare () Read the article ...
Contract de vânzare-cumpărare. Forţă majoră. Penalităţi de întârziere () Read the article ...
Hotărâre a adunării generale a acţionarilor. Cerere de anulare. Încălcarea dispoziţiilor art. 131 alin. 6 din Legea nr. 31/1990 () Read the article ...
Acţiune în revendicare. Imobil preluat de stat în baza Decretului nr. 111/1951 ca bun fără stăpân () Read the article ...
Contracte de închiriere a unui teren. Reziliere. „Act secret“. Chirie restantă. Asociaţie familială. Nedovedire a calităţii de comerciant () Read the article ...
Închiriere teren. Suprafaţă. Reziliere. Daune () Read the article ...
Nerespectarea hotărârilor judecătoreşti. Repunerea părţilor în situaţia anterioară. Neexecutare. Autoritate de lucru judecat () Read the article ...
Pronunţarea instanţei asupra altor aspecte decât cele puse în discuţia părţilor. Încălcarea principiului contradictorialităţii. Nulitatea hotărârii () Read the article ...
Succesiune. Scrisori dactilografiate. Certificat de moştenitor. Cerere în revendicare mobiliară. Detentor precar. Cerinţă legală neîndeplinită () Read the article ...
Succesiune. Testamente autentificate. Cerere de anulare a titlului de proprietate. Dreptul la acţiunea în reducţiunea liberalităţilor excesive () Read the article ...
Servitute de trecere. Stabilirea şi constatarea ei printr-o hotărâre de partaj. Opozabilitatea faţă de terţii dobânditori ai locului aservit. Lipsa de transcripţiune. Omisiunea de a se pronunţa nu e esenţială. (Art. 722 pr.civ.) (Al. Şerban GHIKA) Read the article ...
Obligarea la tratament medical. Făptuitor bolnav psihic prezentând pericol pentru societate () Read the article ...
Omor. Loviri cauzatoare de moarte. Intenţie de a ucide () Read the article ...
Omor. Tentativă. Consecinţe ulterioare ale agresiunii () Read the article ...
Conflict de competenţă teritorială în materie de moştenire () Read the article ...
Împărţeala în natură. Criterii la formarea şi atribuirea loturilor () Read the article ...
Nulitatea căsătoriei. Fictivitate () Read the article ...
Principiul contradictorialităţii () Read the article ...
Principiul disponibilităţii. Nelegalitatea introducerii în cauză, din oficiu, a altor persoane () Read the article ...
Circumstanţe atenuante. Viol. Conduită bună a infractorului înainte de săvârşirea infracţiunii. Relevanţa acestui criteriu în raport cu împrejurările săvârşirii faptei şi comportarea în cursul procesului () Read the article ...
Omor. Circumstanţă atenuantă a provocării. Inexistenţa legitimei apărări. Pedeapsă complementară () Read the article ...
Omor calificat. Determinarea sinuciderii. Latura obiectivă. Încadrare juridică () Read the article ...
Contract de vânzare-cumpărare. Interpretarea clauzelor () Read the article ...
Acţiune revocatorie (pauliană). Anulare contract vânzare-cumpărare. Drept de creanţă. Anterioritate. Recunoaştere (mărturisire calificată). Clasare a cauzei succesorale. Rea-credinţă. Complicitate la fraudă a dobânditorului. Cunoaşterea rezultatului păgubitor () Read the article ...
Bunuri comune. Imobile. Contract de împrumut cu ipotecă încheiat de un singur soţ. Urmărire silită imobiliară. Anularea contractului de împrumut cu garanţie ipotecară la cererea celuilalt soţ. Problema întoarcerii executării. Efectele ordonanţei de adjudecare faţă de terţi () Read the article ...
Contestaţie în anulare. Procedura citării. Neîndeplinire. Opinie separată () Read the article ...
Convenţie de vânzare-cumpărare. Antecontract. Calificare greşită. Descărcare de plată. Început de dovadă scrisă () Read the article ...
Promisiune de vânzare a unui imobil. Condiţie suspensivă. Acţiune în constatare. Lipsa interesului personal. Obţinerea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare () Read the article ...
Donaţie cu sarcini. Caracterizare. Fundaţie prin intermediar. Diferenţiere. Gratuitate. Criterii de apreciere. Element material. Parohii. Aşezămintele lor. Scop filantropic. Admisibilitate. Liberalitate adresată Bisericii. Persoană juridică. Lipsă de autorizare. Validitate. (Art. 10, 66, 67 1. pers. jurid.; art. 27 1. pt. organiz. Bisericii Ort. rom.; art. 10, 12 reg. pt. org. şi funcţ. Eforiei Bisericii Ort. Rom. din 8 februarie 1927; art. 938 c. civ. austr.) (1) (2) (3) (Gheorghe Gh. PANU, Eugen ARSU, Octavian CĂPĂŢÂNĂ) Read the article ...
Retract litigios. Cine-l poate propune? Reclamantul sau pârâtul? (Art. 1402 şi 1403 C. civ.). Probă cu martori. Dovedirea unei convenţii. Lipsă de început de probă scrisă. Inadmisibilitate. (art. 1191 C. civ.). Hotărâri preparatorii. Când pot fi atacate. (Art. 32 C. pr. civ.). Garanţie. Evicţiune. Avere dotală. Lipsă de manopere frauduloase. (Art. 998 şi 1248 C. civ.). (1) (Traian ALEXANDRESCO) Read the article ...
Daune cominatorii. Pot fi admise de instanţele de fond, întrucât art. 1069, 1075, 1081 şi 1084 urm. C. civ. nu sunt aplicabile în speţă () Read the article ...
Aplicaţiunea legilor în timp. Căi de atac. Apelul în materia legii fondului naţional al aviaţiei. Condiţiunea, prevăzută de noua lege, de a se depune valoarea timbrului şi o parte din amendă. Neaplicabilitate la apelurile făcute contra proceselor-verbale de contravenţie dresate şi aprobate sub imperiul vechii legi (Art. 11, 12, 13 din legea fondului naţional al aviaţiei de la 1 Aprilie 1936; art. 12 l. f. n. a. din 25 Mai 1932; art. 72 leg. timbrului) (1) (Traian BROŞTEANU) Read the article ...
Lucru judecat. Distincţiune. Lucru judecat ca excepţie peremptorie. Lucru judecat ca mijloc de probaţiune. Condiţiuni deosebite (Traian BROŞTEANU) Read the article ...
Partaj de ascendent. Omisiune de copil. Renunţare. Înstrăinare de către ascendent a parte din bunurile împărţite. Acţiune în reducţiune. Condiţii de exercitare. Dispensă de raport. Inegalitatea loturilor (Art. 797 cod. civ.). (1) (Ovid A. SACHELARIE) Read the article ...
Achitare. Lipsa unui element constitutiv al infracţiunii. Inexistenţa faptei. Trafic de influenţă () Read the article ...
Declaraţiile martorilor. Martor minor. Ascultare () Read the article ...
Acţiune în revendicare. Caracter petitoriu. Înţeles () Read the article ...
Contract de împrumut. Dovadă () Read the article ...
Recunoaşterea hotărârilor judecătoreşti străine. Hotărâre prin care a fost suplinit consimţământul unuia dintre părinţi la adopţie () Read the article ...
Recunoaşterea hotărârilor străine. Divorţ () Read the article ...
Fals în înscrisuri sub semnătură privată. Fals intelectual. Uz de fals. Înscrisuri oficiale. Societatea Naţională a Petrolului – Petrom S. A. () Read the article ...
Acţionar. Dividende. Daune moratorii. Taxa oficială a scontului () Read the article ...
Contract de societate. Aport în natură. Constatarea dobândirii dreptului de proprietate. Înscrierea în Cartea Funciară. Capital subscris şi capital vărsat () Read the article ...
Adunare generală ordinară a acţionarilor. Consiliu de administraţie. Adunare generală extraordinară. Convocare în aceeaşi zi. Cvorum () Read the article ...
Antecontract de vânzare-cumpărare. Apartament. Înstrăinare realizată în 1977. Cumpărător. Incapacitate legală de a acţiona. Simulaţie. Înstrăinare către un terţ dobânditor. Perfectarea vânzării (art. 1077 C. civ.) () Read the article ...
Excludere asociat. Repartizarea părţilor sociale pe ceilalţi asociaţi. Administrator unic. Fraudă în dauna societăţii. Expertiză tehnică. Lipsa intenţiei. Acţiune în dizolvare. Conexare () Read the article ...
Nume de domeniu înregistrat abuziv. Aplicarea principiilor răspunderii civile delictuale. Natura drepturilor care se nasc din înregistrarea unui nume de domeniu () Read the article ...
Succesiune. Pretins act de acceptare voluntară tacită. Expirarea termenului de opţiune succesorală. Vacanţă succesorală. Lipsa cererii de prelungire. Nedovedirea forţei majore () Read the article ...
Suspendare condiţionată a executării pedepsei. Reducerea termenului de încercare prin graţiere în baza Legii nr. 543/2002. Constatare a reabilitării de drept. Inadmisibilitate () Read the article ...
Responsabilitate. Hotelier. Călător însoţit de un necunoscut. Găzduire. Furt în timpul nopţii. Dispariţia necunoscutului (Art. 1623, 1624 C. civ.) (Barbu SCONDĂCESCU) Read the article ...
Excepţie de neconstituţionalitate. Respingerea cererii. Recurs împotriva încheierii. Admisibilitate () Read the article ...
Liberare provizorie pe cauţiune. Condiţii () Read the article ...
Nepredarea metalelor preţioase. Operaţiuni interzise cu mijloace de plată străine. Abrogare. Neconstituţionalitate. Lege penală mai favorabilă () Read the article ...
Omor. Cruzimi. Condiţii ca fapta să fie considerată ca săvârşită prin cruzimi () Read the article ...
Plângere la instanţă contra actelor procurorului. Termen () Read the article ...
Trafic de influenţă. Confiscare () Read the article ...
Acţiune în revendicare. Teren naţionalizat în baza Decretului nr. 111/1951. Calitate procesuală activă. Compararea titlurilor de proprietate provenind de la autori diferiţi. Nulitate absolută () Read the article ...
Contract de întreţinere. Neîndeplinirea obligaţiilor. Cerere de rezoluţiune. Uzufruct asupra imobilului înstrăinat. Irelevanţă. Interes justificat () Read the article ...
Recunoaşterea unei hotărâri judecătoreşti străine. Părţile în proces şi citarea acestora. Incidenţa art. 172 din Legea nr. 105/1992 şi a art. 85 C. pr. civ. () Read the article ...
Revendicare a unui imobil. Excepţia lipsei calităţii procesual active. Nulitate relativă. Terţ. Regula unanimităţii în materia indiviziunii. Liberul acces la justiţie () Read the article ...
Teren. Vânzare-cumpărare autentificată. Cerere de constatare a inaplicabilităţii Decretului nr. 92/1950. Neconstituţionalitate prin raportare la Constituţia din 1948. Reprezentare de avocat. Lipsa certificării de avocat pe baza actelor depuse. Irelevanţă. Calitate procesuală activă. Excepţia inadmisibilităţii () Read the article ...
Vânzare-cumpărare imobil. Interpretare pretins greşită a actului de vânzare. Neincluderea parterului imobilului în obiectul vânzării-cumpărării () Read the article ...
Aplicarea facultativă a legii penale mai favorabile în cazul pedepselor definitive () Read the article ...
Daune morale. Tâlhărie. Suferinţe fizice şi psihice () Read the article ...
Revizuire. Schimbarea încadrării juridice () Read the article ...
Tâlhărie. Participaţie improprie. Faptă cu caracter civil () Read the article ...
Anularea hotărârii AGA. Modalitatea de vot. Lipsa obiecţiunilor din procesul-verbal () Read the article ...
Contract de închiriere. Lucrări la imobilul închiriat. Clauze contractuale () Read the article ...
Contestaţie în anulare. Motivare generală () Read the article ...
Contestaţia în anulare, cale de retractare, iar nu de reformare a soluţiei atacate () Read the article ...
Excepţia prescripţiei dreptului la acţiune. Contradictorialitate () Read the article ...
Excepţie de ordine publică. Lipsa calităţii procesuale pasive. Principiul contradictorialităţii () Read the article ...
Modificarea deciziei recurate. Document străin de natura pricinii () Read the article ...
Ordonanţă preşedinţială. Autorizarea creditorului de a demola construcţiile ridicate pe proprietatea sa, pe cheltuiala debitorului. Art. 1077 C. civ. () Read the article ...
Acţiune în despăgubiri pentru prejudiciu moral. Limitele libertăţii de exprimare. Dreptul de acces la informaţia de interes public al persoanei. Rolul presei de “furnizor de informaţii şi câine de pază”. Răspundere civilă delictuală () Read the article ...
Antecontract de vânzare-cumpărare. Teren intravilan. Vânzare încheiată în 1970. Act sub semnătură privată. Deces al promitentului-vânzător. Vacanţă succesorală. Perfectarea vânzării. Prescriere (art. 1073, 1077 C. civ.; art. 6 alin. 1 Decretul nr. 167/1958) () Read the article ...
Declarare judecătorească a morţii. Lipsa procedurii declarării dispariţiei. Paşaport eliberat de imperiul Iranului. Acte de identitate eliberate de autorităţile române. Cumpărare imobil. Deportare în lagăr. Legea aplicabilă () Read the article ...
Proprietate. Biserica greco-catolică. Desfiinţare prin Decretul nr. 358/1948. Bunuri. Trecere în patrimoniul lor. Hotărâre judecătorească în constatare (art. 37 Decretul nr. 177/1948). Principiul contradictorialităţii. Nerespectare. Rectificare de carte funciară (art. 34 a Decretului-lege nr. 115/1938). Neconstituţionalitate. Art. 8 şi 10 Constituţia din 1948 () Read the article ...
Revendicare metale preţioase. Autoritate de lucru judecat a sentinţei penale în materie civilă. Prescripţie extinctivă. Calitatea de luptător în rezistenţa anticomunistă. Excepţia inadmisibilităţii () Read the article ...
Succesiune. Cheltuieli de înmormântare. Înstrăinare a unor mobile din succesiune. Acceptare tacită. Renunţare expresă ulterioară. Efecte. Art. 700 şi 1206 C. civ. () Read the article ...
Succesiuni. Soţ supravieţuitor. Drept de abitaţie. Condiţii de recunoaştere. Neîntrunire (art. 4 Legea nr. 319/1944) () Read the article ...
Donaţiune. Donaţiune între soţi. Revocabilitate ad nutum. Renunţare din partea soţului donator. Ordine publică. Nevaliditate. Revocare. Subachiziţiune. Nevaliditate. Vânzare între soţi în vederea lichidării. Donaţiune. Simulaţie. Probă. Contraînscris. Restituirea bunurilor evreieşti. Subachizitori. Drepturi. Garantare. Condiţii. (Art. 937, 1175, 1191, 1197 C. civ.; art. 30 1, nr. 641 din 19 dec. 1944 pentru abrogarea măsurilor legislaţiei antievreieşti) (Vasile V. LONGHIN) Read the article ...
Încheiere prin care se soluţionează propunerea procurorului de arestare preventivă a inculpatului în cursul urmăririi penale. Compunerea instanţei () Read the article ...
Recuzare privind întreaga instanţă. Neindicarea cazului de incompatibilitate. Inadmisibilitate. Abuz de drept. Inculpat arestat preventiv () Read the article ...
Hotărâre. Lămurirea hotărârii () Read the article ...
Prescripţie. Acţiune pentru plata contravalorii bunurilor confiscate prin hotărârea penală ce a fost ulterior reformată. Termenul prescripţiei () Read the article ...
Promisiune bilaterală de vânzare. Rezoluţiune. Clauză penală. Clauză de dezicere. Condiţie rezolutorie pur potestativă din partea debitorului. Pact comisoriu expres () Read the article ...
Recurs. Principiul neretroactivităţii legii. Forma procedurală de exercitare a recursului şi competenţa de soluţionare a căilor de atac, după intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 58/2003 () Read the article ...
Arestarea preventivă a inculpatului. Recurs. Lipsire de libertate în mod ilegal. Arestare nelegală şi cercetare abuzivă. Vătămare corporală () Read the article ...
Cerere de revizuire a hotărârii. Inadmisibilitate () Read the article ...
Contestaţie în anulare. Competenţă. Greşeală materială. Recuzare a tuturor judecătorilor unei instanţe. Recurs () Read the article ...
Recuzare. Antepronunţare. Contestaţie act de adjudecare. Excepţia lipsei de interes () Read the article ...
Divorţ. Bunuri comune. Partaj suplimentar. Unicitatea cotelor de contribuţie a soţilor asupra universalităţii de bunuri () Read the article ...
Simulaţie. Donaţie deghizată. Prezumţie. Moştenitor rezervatar. Acceptare tacită a moştenirii. Bun comun. Regim juridic aplicabil () Read the article ...
Uzucapiune. Joncţiunea posesiilor. Excepţia lipsei calităţii procesuale pasive () Read the article ...
Îmbogăţire fără cauză. Acţiune «de in rem verso». Condiţiuni de exercitare
(art. 986 C. civ.)
(Nicolae NEŞTIANU) Read the article ...
Recurs în interesul legii. Infracţiuni cu efecte complexe. Judecarea acţiunii civile alăturate celei penale. Problema efectelor secundare sau colaterale cu încadrare penală distinctă () Read the article ...
Acţiune în revendicare. Imobil care apare cu o configuraţie diferită faţă de cea de la data preluării în mod abuziv de stat şi având, în prezent, destinaţia de unitate şcolară () Read the article ...
Calitate procesuală pasivă în materia Legii nr. 10/2001 () Read the article ...
Conflict de muncă. Competenţa teritorială a instanţei conform art. 284 alin. (2) din Codul muncii () Read the article ...
Contract de vânzare-cumpărare. Vânzarea lucrului altuia. Nulitate. Condiţii () Read the article ...
Daune materiale solicitate de soţia victimei erorii judiciare () Read the article ...
Măsuri reparatorii, cerute în baza Legii nr. 10/2001, în cazul în care imobilul se află în patrimoniul unei societăţi comerciale privatizate () Read the article ...
Ordonanţă preşedinţială fondată pe art. 6132 C.pr.civ. () Read the article ...
Proprietate imobiliară. Restituirea prin echivalent a construcţiilor naţionalizate şi demolate. Admisibilitatea cererii de restituire prin echivalent fondată pe dispoziţiile Legii nr. 10/2001. Stabilirea echivalentului valoric () Read the article ...
Proprietate în indiviziune expropriată. Acţiunea unuia din coproprietari pentru înlăturarea măsurii exproprierii () Read the article ...
Proprietate preluată în mod abuziv de stat. Contestaţie fondată pe Legea nr. 10/2001. Excepţia autorităţii lucrului judecat () Read the article ...
Recurs. Motivarea recursului. Tardivitate în raport cu data comunicării deciziei atacate la adresa la care partea a fost citată pe tot parcursul procesului () Read the article ...
Recuzare. Încheiere de admitere sau respingere. Cale de atac () Read the article ...
Restituirea prin echivalent a imobilului expropriat. Cazul deţinătorului imobilului care s-a limitat a respinge cererea ce i s-a adresat prin notificare () Read the article ...
Revizuire. Cerere fondată pe art. 322 pct. 2, 3 şi 7 C.pr.civ. Instanţele competente () Read the article ...
Începerea urmăririi penale. Infracţiune pentru care urmărirea penală se efectuează în mod obligatoriu de către procuror. Proces-verbal de începere a urmăririi penale încheiat de organul de poliţie () Read the article ...
Luare de mită. Funcţionar cu atribuţii de control. Funcţionar bancar () Read the article ...
Modificări de pedepse. Instanţa competentă () Read the article ...
Nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor. Deţinerea şi punerea în circulaţie, fără autorizaţie, a armelor pentru împrăştierea de gaze nocive, iritante sau de neutralizare () Read the article ...
Omor. Ucidere din culpă. Asmuţirea câinilor asupra victimei. Încadrare juridică () Read the article ...
Prescripţie specială. Lege penală mai favorabilă () Read the article ...
Schimbarea încadrării juridice. Obligaţiile instanţei () Read the article ...
Strămutare. Restituirea cauzei la procuror. Trimiterea cauzei la procuror. Trimitere în judecată. Instanţa competentă () Read the article ...
Competenţă materială. Contract de asigurare a riscului de neplată la termen. Clauză compromisorie. Acţiune în anularea hotărârii arbitrale () Read the article ...
Conflict negativ de competenţă. Contestaţie la executare () Read the article ...
Contract de închiriere. Reziliere. Consecinţe () Read the article ...
Contract de prestări de servicii. Tranzacţie. Clauză penală () Read the article ...
Contract de vânzare-cumpărare. Clauză compromisorie. Competenţă materială () Read the article ...
Raporturi contractuale în formă simplificată. Obligaţie de plată a contravalorii prestaţiilor executate () Read the article ...
Răspundere civilă delictuală. Condiţii () Read the article ...
Persecutat etnic. Copil născut în timpul refugiului părinţilor () Read the article ...
Persecutat etnic. Persoană strămutată. Proba persecuţiei () Read the article ...
Persecutat etnic. Proba persecuţiilor din motive etnice () Read the article ...
Condamnat. Cerere de întrerupere a executării pedepsei. Respingere () Read the article ...
Înşelăciune. Lipsa intenţiei de a induce în eroare. Fals în înscrisuri sub semnătură privată. Lipsa laturii obiective şi a celei subiective ale infracţiunii. Achitare () Read the article ...
Reabilitare de drept. Graţiere. Împlinirea termenului de încercare () Read the article ...
Revendicare. Cerere de intervenţie “în interes propriu”. Excepţia autorităţii de lucru judecat. Uzucapiune () Read the article ...
Basarabia. Protimis. Dacă reglementarea acestui drept priveşte şi bunurile imobiliare urbane (Sobornicescul Hrisov din 1785 al lui Al. Mavrocordat. Manualul Donici, cap. XII No. 17 şi cap. XXV No. 2. Legea din 1839 pentru mărginirea dreptului de protimisis şi Ucazul imperial din 1842). (1), (2), (3) (Vespasian ERBICEANU) Read the article ...
Asigurări şi reasigurări. Calitatea în care participă societatea de asigurare în procesul penal () Read the article ...
Eroare judiciară. Arestare preventivă. Răspunderea patrimonială a statului. Cuantumul despăgubirilor () Read the article ...
Medic. Pretinsă săvârşire a infracţiunii de luare de mită. Arestare nelegală. Achitare. Daune materiale şi morale () Read the article ...
Teren. Antecontract de vânzare-cumpărare. Înscris sub semnătură privată. Pact comisoriu de gradul I. Neîndeplinirea condiţiilor rezoluţiunii () Read the article ...
Abuz în serviciu contra intereselor persoanelor. Plângere împotriva rezoluţiei procurorului. Scoaterea de pe rol a plângerii. Trimitere la procuror. Nerespectarea condiţiei prealabile obligatorii () Read the article ...
Concurs de infracţiuni. Pretinsă încălcare a dreptului de a fi judecat într-un termen rezonabil. Menţinerea măsurii arestării preventive () Read the article ...
Concurs de infracţiuni. Recidivist. Corectă încadrare a infracţiunii de omor. Atitudine nesinceră în timpul procesului. Individualizarea pedepselor () Read the article ...
Emitere de file cec fără acoperire. Inducere şi menţinere în eroare a partenerilor de afaceri. Încadrare juridică () Read the article ...
Contract de vânzare-cumpărare. Act adiţional. Cesiune de creanţă. Nepredare a titlurilor de creanţă. Consecinţe. Pretinsă existenţă a vicierii consimţământului () Read the article ...
Hotărâre. Lipsa menţiunii privind rămânerea irevocabilă. Înţelesul noţiunii de titlu executoriu în materie comercială. Distincţie faţă de instituţia încuviinţării executării silite. Consecinţe () Read the article ...
Lucrări de hidroizolaţie. Schimbarea tehnologiei din proiectul de execuţie. Vicii ascunse. Problema prescripţiei extinctive a dreptului la acţiune () Read the article ...
Raporturi contractuale în formă simplificată. Avize de însoţire a mărfii. Contravaloare transporturi efectuate. Modalităţi de plată convenite () Read the article ...
Asociere în participaţiune. Leasing imobiliar. Clauză irevocabilă de vânzare. Cerere de constatare a nulităţii absolute. Motive () Read the article ...
Contract de întreţinere. Pretinsă neexecutare a obligaţiei de întreţinere faţă de una dintre părţi. Cerere de rezoluţiune. Calificare. Consecinţe () Read the article ...
Imobil. Donaţie către stat. Cerere de constatare a nulităţii pentru lipsa cauzei şi violenţă. Sancţiune neprevăzută de legea specială. Problema prescripţiei dreptului la acţiune () Read the article ...
Imobil. Preluare de stat fără titlu valabil. Cumpărare de către chiriaş. Bună-credinţă. Cerere de anulare a contractului de vânzare-cumpărare () Read the article ...
Imobil naţionalizat. Preluare de stat fără titlu. Persoană exceptată de la naţionalizare. Cerere de constatare a nulităţii absolute a contractului de vânzare-cumpărare. Cerere reconvenţională de constatare a valabilităţii vânzării-cumpărării. Vânzare a lucrului altuia. Rea-credinţă () Read the article ...
Imobil naţionalizat. Succesor. Cerere de anulare a contractului de vânzare-cumpărare şi de închiriere subsecvent. Nulitate absolută parţială pentru lipsa formei autentice. Lipsa probării relei-credinţe a cumpărătorilor. Consecinţe () Read the article ...
Imobile. Cumpărare de la neproprietar. Prescripţia achizitivă de 30 de ani. Joncţiunea posesiilor. Pretinsă depăşire a limitelor de învestire a instanţei () Read the article ...
Succesiune. Cerere de repunere în termenul de acceptare a moştenirii. Excepţia prescripţiei dreptului de opţiune succesorală. Excepţia lipsei calităţii procesuale active () Read the article ...
Tâlhărie. Complicitate la tâlhărie. Tăinuire. Obligarea la plata despăgubirilor civile () Read the article ...
Tentativă de omor calificat. Intenţie indirectă. Participarea altor persoane. Excedarea cadrului de învestire a instanţei () Read the article ...
Stipulaţiune pentru altul. Admisibilitate. Beneficiar. Drepturi. Acţiune de rezoluţiune. Inadmisibilitate (Art. 653, 944, 948, 973, 974 c. civ.) (Alex. CERBAN) Read the article ...
Excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3021 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură civilă () Read the article ...
Excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 288 alin. (2) din Codul de procedură civilă () Read the article ...
Excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 302 din Codul de procedură civilă () Read the article ...
Excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 55 din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă () Read the article ...
Excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 612 alin. (6) din Codul de procedură civilă () Read the article ...
Recurs în interesul legii privind caracterul de titlu executoriu al contractelor de asistenţă juridică încheiate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 255/2004 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat (republicată), precum şi interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 30 alin. (3) teza a II-a din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, modificate prin Legea nr. 255/2004, coroborate cu dispoziţiile art. 3741 din Codul de procedură civilă, cu referire la necesitatea învestirii cu formulă executorie a contractelor de asistenţă juridică () Read the article ...
Recurs în interesul legii cu privire la compatibilitatea de a participa la judecarea cererii de revizuire sau a contestaţiei în anulare a judecătorului care a soluţionat anterior fondul cauzei () Read the article ...
Recurs în interesul legii cu privire la compunerea completului de judecată care soluţionează declaraţia de abţinere sau cererea de recuzare, în raport cu faza procesuală în care acestea au fost formulate () Read the article ...
Recurs în interesul legii cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 2 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură civilă în cazul soluţionării cererilor având ca obiect partajarea bunurilor comune dobândite de soţi în timpul căsătoriei, în cazul în care valoarea masei partajabile depăşeşte suma prevăzută în acest text de lege () Read the article ...
Recurs în interesul legii Justiţie cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1 pct. 1, art. 2 pct. 1 lit. a) şi b) şi art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă, în ceea ce priveşte caracterul evaluabil sau neevaluabil în bani al litigiilor civile şi comerciale având ca obiect constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept patrimonial, constatarea nulităţii, anularea, rezoluţiunea, rezilierea unor acte juridice privind drepturi patrimoniale, atât în situaţia în care este formulat capătul de cerere accesoriu privind restabilirea situaţiei anterioare sau restituirea prestaţiilor efectuate, cât şi în situaţia în care nu este formulat acest capăt de cerere, în vederea determinării competenţei materiale de soluţionare în primă instanţă a acestor litigii şi a căilor de atac ce pot fi exercitate () Read the article ...
Recurs în interesul legii cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 400 şi 402 din Codul de procedură civilă, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, referitor la stabilirea competenţei de soluţionare a contestaţiilor la executare, în primă instanţă şi în căile de atac, având ca obiect hotărâri judecătoreşti pronunţate în litigii comerciale, precum şi în alte titluri de natură comercială () Read the article ...
Recurs în interesul legii cu privire la aplicabilitatea dispoziţiilor art. 35 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, în cazul acţiunilor având ca obiect imobile expropriate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, introduse după intrarea în vigoare a Legii nr. 10/2001 () Read the article ...
Recurs în interesul legii , cu privire la competenţa materială de soluţionare a acţiunilor formulate împotriva înscrierii incidentului bancar la Centrala de Incidente şi Plăţi din cadrul Băncii Naţionale a României () Read the article ...
Recurs în interesul legii cu privire la "interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 121 alin. (1) din Codul de procedură civilă, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la prevederile art. 336 alin. (5) din acelaşi cod, referitoare la soluţionarea cererilor formulate în procedurile necontencioase" () Read the article ...
Recurs în interesul legii cu privire la organul judiciar competent să dispună desfiinţarea totală sau parţială a unui înscris falsificat în cauzele în care acţiunea penală s-a stins în faza de urmărire penală, printr-o soluţie de netrimitere în judecată adoptată de procuror () Read the article ...
Recurs în interesul legii cu privire la consecinţele lipsei din minuta întocmită cu ocazia deliberării a menţiunii "pronunţată în şedinţă publică” () Read the article ...
Recurs în interesul legii , cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 133 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la admisibilitatea recursului împotriva ordonanţei preşedinţiale prin care a fost respinsă cererea de suspendare a executării hotărârii adunării generale a acţionarilor () Read the article ...
Recurs în interesul legii cu privire la admisibilitatea recursului declarat împotriva deciziilor pronunţate de instanţele de apel prin care s-au anulat în tot sau în parte procedura urmată şi hotărârea apelată, cu reţinerea cauzei spre judecare () Read the article ...
Recurs în interesul legii cu privire la posibilitatea legală de a fi supuse căii de atac a recursului încheierile instanţelor de recurs de respingere, ca inadmisibile, a cererilor de sesizare a Curţii Constituţionale cu soluţionarea excepţiilor de neconstituţionalitate () Read the article ...
Recurs în interesul legii cu privire la consecinţele lipsei semnăturii părţii de pe cererea de recurs () Read the article ...
Recurs în interesul legii, cu privire la calitatea procesuală pasivă a Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în plângerile de carte funciară întemeiate pe dispoziţiile art. 50 din Legea nr. 7/1996, republicată () Read the article ...
Biletul la ordin. Cambia. Cecul. Învestire cu formulă executorie pentru a fi puse în executare () Read the article ...
Recurs în interesul legii cu privire la competenţa de soluţionare a cererii formulate de partea interesată pentru numirea unui curator special () Read the article ...
Recurs în interesul legii , cu privire la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 9 alin. 8 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, referitor la posibilitatea valorificării, pe calea executării silite, a imobilelor dobândite în temeiul prevederilor acestui articol () Read the article ...
Recurs în interesul legii referitor la natura juridică a acţiunii în regres exercitată de asigurător împotriva persoanelor culpabile de producerea unui accident () Read the article ...
Recurs în interesul legii cu privire la la aplicarea dispoziţiilor art. 40 alin. (2) cu referire la art. 124 din Legea nr. 272/2004 referitor la competenţa materială de soluţionare, în primă instanţă, a cererii de instituire a tutelei copilului minor () Read the article ...
Cerere de despăgubire formulată în temeiul art. 19 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. Condiţii () Read the article ...
Cerere de chemare în garanţie. Imposibilitatea soluţionării acesteia în cadrul procedurii aferente judecării excepţiei de nelegalitate () Read the article ...
Calcularea de accesorii fiscale după data deschiderii procedurii de reorganizare judiciară a unei societăţi comerciale. Nelegalitate () Read the article ...
Excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 362 alin. 1 lit. a) teza a doua din Codul de procedură penală () Read the article ...
Excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 185 din Legea nr. 356/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi () Read the article ...
Excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 184 din Legea nr. 356/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi, referitoare la modificarea dispoziţiilor art. 3859 alin. 1 pct. 12 din Codul de procedură penală () Read the article ...
Excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 209 alin. 41 din Codul de procedură penală () Read the article ...
Excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 172 alin. 1 teza întâi şi art. 173 alin. 1 din Codul de procedură penală () Read the article ...
Admitere recurs în interesul legii. Judecarea acţiunii civile alăturat acţiunii penale. Infracţiuni cu efecte complexe. () Read the article ...
Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea art. 54 alin. 4 şi ale art. 57 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările. Participarea societăţii de asigurare în procesul civil .Asigurător de răspundere civilă () Read the article ...
Recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în legătură cu stabilirea organului judiciar competent să soluţioneze plângerea persoanei nemulţumite în cazul în care prim-procurorul a admis-o, a infirmat rezoluţia sau ordonanţa procurorului care a dat tot o soluţie de netrimitere în judecată. () Read the article ...
Recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în vederea stabilirii caracterului public sau nu al şedinţei de judecată în care se soluţionează cererea de liberare provizorie sub control judiciar. () Read the article ...
Recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 52 alin. 5 din Codul de procedură penală, referitoare la recuzarea care priveşte întreaga instanţă. () Read the article ...
Recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, privind verificarea legalităţii şi temeiniciei actului de trimitere în judecată, conform art. 264 alin. 3 din Codul de procedură penală, în cazul când înaintarea rechizitoriului instanţei competente se face prin adresă, sub semnătura prim-procurorului, procurorului general al parchetului de pe lângă curtea de apel sau a procurorului ierarhic superior. () Read the article ...
Recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 284 din Codul de procedură penală cu privire la data de la care curge termenul de 2 luni pentru introducerea plângerii prealabile în cazul infracţiunilor continuate sau continue. () Read the article ...
Recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, referitor la organul judiciar căruia îi revine competenţa să dispună, în cursul urmăririi penale, prelungirea măsurii preventive a obligării de a nu părăsi localitatea sau de a nu părăsi ţara, în situaţia în care această măsură a fost luată de un judecător în temeiul dispoziţiilor art. 146 alin. 111 şi, respectiv, ale art. 1491 alin. 12 din Codul de procedură penală. () Read the article ...
Recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, privind consecinţele modificării (în sensul majorării) preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, în cazul infracţiunilor ce aduc atingere fondului forestier. () Read the article ...
Recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la organul judiciar competent să dispună desfiinţarea totală sau parţială a unui înscris falsificat în cauzele în care acţiunea penală s-a stins în faza de urmărire penală, printr-o soluţie de netrimitere în judecată adoptată de procuror. () Read the article ...
Recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, referitor la aplicarea art. 48 alin. 1 lit. a) teza a II-a din Codul de procedură penală, în legătură cu compatibilitatea judecătorului care a soluţionat propunerea de arestare preventivă în cursul urmăririi penale de a participa ulterior, în aceeaşi cauză, la soluţionarea cererii de prelungire a măsurii arestării preventive. () Read the article ...
Recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, privind admisibilitatea unei căi de atac împotriva sentinţei prin care instanţa, sesizată direct prin cererea de revizuire, se desesizează şi trimite cauza procurorului competent, conform art. 397 alin. 1 din Codul de procedură penală. () Read the article ...
Recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la problema dacă, în cazul admiterii plângerii împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată în temeiul art. 2781 alin. 8 lit. b) din Codul de procedură penală, menţiunile la care se face referire în teza finală a acestui text de lege trebuie făcute numai în considerentele hotărârii sau şi în dispozitivul acesteia. () Read the article ...
Recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 11 pct. 2 lit. b) raportat la art. 10 alin. 1 lit. h) teza a II-a din Codul de procedură penală, referitoare la exprimarea acordului de voinţă al părţilor de a se împăca, în cazurile prevăzute de lege. () Read the article ...
Recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la soluţia ce trebuie dată de instanţă în cazul când persoana vătămată sau persoana ale cărei interese legitime au fost vătămate îşi retrage plângerea formulată în temeiul art. 2781 din Codul de procedură penală, cât şi dacă această soluţie este supusă căii de atac a recursului. () Read the article ...
Recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 3859 alin. 1 din Codul de procedură penală, după abrogarea pct. 171 prin Legea nr. 356/2006, în cazul soluţionării recursului (ca o a doua cale ordinară de atac) declarat cu privire la latura civilă a cauzei. () Read the article ...
Recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, privind aplicarea dispoziţiilor art. 483 alin. 3 şi art. 485 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură penală referitoare la caracterul şedinţei de judecată în cazul în care inculpatul, minor la data săvârşirii faptei, a devenit ulterior major. () Read the article ...
Recurs în interesul legii formulată de Colegiul de conducere al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti privind admisibilitatea recursului declarat împotriva hotărârilor prin care a fost judecat apelul, în situaţia particulară în care, potrivit legii, recursul era singura cale de atac care putea fi exercitată împotriva hotărârii instanţei de fond. () Read the article ...
Recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, privind admisibilitatea plângerii formulate, în temeiul art. 2781 din Codul de procedură penală, de persoana faţă de care s-a dispus netrimiterea în judecată, dacă aceasta solicită schimbarea temeiului de drept al soluţiei dispuse prin rezoluţie sau ordonanţă ori prin dispoziţia cuprinsă în rechizitoriu. () Read the article ...
Recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la modul de soluţionare a cererii de revizuire în cazul în care motivul invocat nu se încadrează în cazurile prevăzute expres şi limitativ de art. 394 din Codul de procedură penală. () Read the article ...
Recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind admisibilitatea cererilor de liberare provizorie sub control judiciar sau pe cauţiune, din perspectiva îndeplinirii condiţiei prevăzute de art. 1602 alin. 1 teza ultimă, respectiv art. 1604 alin. 1 teza ultimă din Codul de procedură penală, în ipoteza săvârşirii, printre altele, şi a infracţiunii prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, ţinând seama de dispoziţiile alin. (2) al aceluiaşi articol. () Read the article ...
Recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 162 din Codul de procedură penală, cu referire la art. 114 din Codul penal, în cazul scoaterii de sub urmărire penală a învinuitului sau inculpatului, pe motiv de iresponsabilitate, fără ca procurorul să fi dispus faţă de acesta, în cursul urmăririi penale, luarea în mod provizoriu a măsurii internării medicale. () Read the article ...
Recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 132 din Codul penal în cazul infracţiunilor pentru care punerea în mişcare a acţiunii penale s-a făcut la plîngerea prealabilă a persoanei vătămate, iar asistenţa juridică este obligatorie conform art. 171 alin. 2 şi 3 din Codul de procedură penală. () Read the article ...
Recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la stabilirea competenţei de soluţionare a plângerii formulată în temeiul art. 168 din Codul de procedură penală, când cauza se află în cursul urmăririi penale. () Read the article ...
Recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la aplicabilitatea dispoziţiilor art. 171 alin. 3 din Codul de procedură penală, în cauzele care au ca obiect plângerile formulate în condiţiile art. 2781 din acelaşi cod. () Read the article ...
Recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 192 alin. 2 din Codul de procedură penală în cazul respingerii plângerii formulate în condiţiile art. 2781 din acelaşi cod împotriva rezoluţiei sau ordonanţei procurorului de netrimitere în judecată ori a dispoziţiei de netrimitere în judecată cuprinse în rechizitoriu. () Read the article ...
Recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la modul de aplicare a dispoziţiilor art. 2781 alin. 8 lit. c) din Codul de procedură penală în cazul plângerii formulate împotriva rezoluţiei, ordonanţei ori dispoziţiei din rechizitoriu de neîncepere sau de clasare a cauzei. () Read the article ...
Recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 47 alin. 2 din Codul de procedură penală referitoare la compatibilitatea judecătorului de a participa la judecarea cauzei în care a dispus prin încheiere, pronunţată înainte de soluţionarea acesteia în fond, schimbarea încadrării juridice a faptei ce face obiectul actului de sesizare a instanţei. () Read the article ...
Recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în legătură cu problema dacă este admisibilă plângerea formulată împotriva altor măsuri şi acte ale procurorului decât cele de netrimitere în judecată. () Read the article ...
Recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la durata maximă a măsurii arestării preventive ce poate fi dispusă în cazul reluării urmăririi penale după restituirea cauzei la procuror cu menţinerea acestei măsuri, în temeiul art. 332 din Codul de procedură penală. () Read the article ...
Recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la stabilirea momentului îndeplinirii cumulative a tuturor condiţiilor prevăzute de lege pentru admiterea cererii de liberare condiţionată. () Read the article ...
Recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la calea de atac ce poate fi exercitată împotriva hotărârilor pronunţate în temeiul art. 285 teza I din Codul de procedură penală. () Read the article ...
Recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 145 şi 1451 din Codul de procedură penală, în cazul măsurilor preventive constând în obligarea de a nu părăsi localitatea sau ţara, luate sau prelungite în cursul urmăririi penale, ulterior sesizării instanţei. () Read the article ...
Recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 494 fraza I din Codul de procedură penală, referitoare la instanţa competentă să se pronunţe asupra reabilitării judecătoreşti în situaţia în care, prin schimbarea normelor legale de competenţă, instanţa care a judecat cauza în primă instanţă nu mai are această competenţă în momentul introducerii cererii. () Read the article ...
Recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 140 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură penală, referitoare la încetarea de drept a măsurilor preventive. () Read the article ...
Recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, privind problema incompatibilităţii judecătorului, care a participat în cursul urmăririi penale la judecarea recursului declarat împotriva încheierii prin care s-a soluţionat propunerea de arestare preventivă ori de prelungire a arestării preventive, de a participa la soluţionarea unui nou recurs având ca obiect o altă încheiere prin care s-a dispus cu privire la măsurile preventive în aceeaşi cauză. () Read the article ...
Recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 450 alin. 2 din Codul de procedură penală referitoare la fixarea termenului după expirarea căruia poate fi reînnoită cererea sau propunerea de acordare a liberării condiţionate. () Read the article ...
Recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la aplicarea legii penale mai favorabile în cazul pedepselor definitive, stabilite pentru infracţiuni care au produs consecinţe deosebit de grave, în ipoteza intervenirii unei legi prin care este majorat cuantumul pagubei materiale ce atribuie infracţiunii caracter deosebit de grav consecinţelor unei infracţiuni. () Read the article ...
Recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, privind incidenţa art. 3859 alin. 1 pct. 18 din Codul de procedură penală în ipoteza particulară a recurării hotărârilor pronunţate în apel pentru motivul greşitei aplicări a art. 181 din Codul penal sau, dimpotrivă, al neaplicării acestei dispoziţii. () Read the article ...
Recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pentru a stabili dacă examinarea admisibilităţii în principiu a contestaţiei în anulare, fără citarea părţilor, încalcă dreptul acestora la un proces echitabil, conform art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. () Read the article ...
Recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, privind incidenţa cazului de incompatibilitate prevăzut de art. 49 alin. 4 din Codul de procedură penală în ipoteza trimiterii cauzei la procuror în vederea redeschiderii urmăririi penale, prevăzută de art. 2781 alin. 8 lit. b) cu referire la art. 273 alin. 11 din Codul de procedură penală. () Read the article ...
Recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, privind data de la care amânarea executării pedepsei închisorii produce efecte. () Read the article ...
Recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind stabilirea naturii juridice a termenelor prevăzute de art. 278 alin. 3 şi art. 2781 alin. 2 din Codul de procedură penală şi soluţia ce trebuie dată de către instanţă în situaţia în care plângerea contra actelor procurorului a fost formulată cu depăşirea acestor termene. () Read the article ...
Recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la admisibilitatea căii extraordinare de atac a revizuirii împotriva hotărârilor judecătoreşti definitive, pronunţate în temeiul art. 2781 alin. 8 lit. a) şi b) din Codul de procedură penală. () Read the article ...
Recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în vederea stabilirii admisibilităţii recursului întemeiat pe dispoziţiile art. 1403 din Codul de procedură penală, îndreptat împotriva unei încheieri pronunţate în temeiul art. 1402 şi, în special, al art. 1402 alin. 7 din acelaşi cod. () Read the article ...
Recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la consecinţele lipsei din dispozitivul hotărârii a menţiunii "pronunţată în şedinţă publică". () Read the article ...
Recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la data de la care se socoteşte termenul de declarare a apelului pentru inculpatul care a lipsit atât de la dezbateri, cât şi de la pronunţare, în situaţia când apărătorul acestuia a fost prezent la unul dintre cele două momente procesuale. () Read the article ...
Recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 192 din Codul de procedură penală referitoare la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, în cazul respingerii cererii de înlocuire a măsurii internării medicale cu obligarea la tratament medical, formulată de persoana internată. () Read the article ...
Recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în legătură cu interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 159 alin. 8 fraza a II-a din Codul de procedură penală referitoare la termenul de soluţionare a recursului declarat împotriva încheierii prin care s-a hotărât asupra prelungirii arestării preventive dispuse în cursul urmăririi penale. () Read the article ...
Admitere recurs în interesul legii. Stabilirea calităţii procesuale a Fondului de protecţie a victimelor străzii şi a posibilităţii obligării acestuia, în cadrul procesului penal, la despăgubiri civile către persoanele păgubite prin accidente de vehicule neasigurate pentru răspundere civilă () Read the article ...
Admitere recurs în interesul legii .Interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 45 alin. 1 teza finală din Codul de procedură civilă raportat la dispoziţiile art. 245 alin. 1 lit. c indice 1) din Codul de procedură penală, asupra legitimării procesuale active a procurorului de a formula acţiunea civilă pentru desfiinţarea totală sau parţială a unui înscris falsificat atunci când acţiunea penală s-a stins în faza de urmărire penală printr-o soluţie de netrimitere în judecată () Read the article ...
Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 274 alin. 2 fraza I din Codul de procedură penală () Read the article ...
Admitere recurs în interesul legii.Soluţionarea cererii de prelungire a dreptului de circulaţie de către instanţa de judecată - potrivit dispoziţiilor art. 111 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. Citarea părţilor () Read the article ...
Recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la competenţa de soluţionare a cauzelor având ca obiect infracţiunile prevăzute în art. 331-352 din Codul penal sau alte infracţiuni în legătură cu îndatoririle de serviciu, săvârşite de personalul militar al fostei Direcţii Generale a Penitenciarelor înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cu modificările şi completările ulterioare. () Read the article ...
Recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la efectele asistării sau reprezentării părţilor în cadrul procesului penal de persoane care nu au dobândit calitatea de avocat în condiţiile Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, modificată şi completată prin Legea nr. 255/2004. () Read the article ...
Recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la înţelesul noţiunii "pedeapsă prevăzută de lege", în accepţiunea prevederilor art. 160h alin. 1 din Codul de procedură penală, în cazul arestării preventive a minorului între 14 şi 16 ani. () Read the article ...
Recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la admisibilitatea căii de atac a recursului declarat împotriva hotărârii instanţei de fond prin care s-a dispus restituirea dosarului la procuror, în temeiul art. 300 alin. 2 din Codul de procedură penală, în vederea refacerii actului de sesizare. () Read the article ...
Recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la instanţa competentă să judece cererea de revizuire în cazul în care, la momentul introducerii cererii, datorită modificărilor normelor de competenţă, primei instanţe nu i-ar mai reveni competenţa de a judeca fondul cauzei în primă instanţă. () Read the article ...
Recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 449 din Codul de procedură penală, în caz de concurs de infracţiuni săvârşite de un inculpat minor, căruia i s-au aplicat atât pedepse, cât şi măsuri educative. () Read the article ...
Recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la modul de soluţionare a cererilor de amânare ori de întrerupere a executării pedepsei închisorii sau detenţiunii pe viaţă, a contestaţiei la executare şi a cererii de revizuire, în cazul retragerii acestora. () Read the article ...
Recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la căile ordinare de atac ce se pot exercita împotriva hotărârilor pronunţate în materia reabilitării după intrarea în vigoare a Legii nr. 356/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi. () Read the article ...
Recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la posibilitatea legală de a fi supuse căii de atac a recursului încheierile instanţelor de recurs de respingere, ca inadmisibile, a cererilor de sesizare a Curţii Constituţionale cu soluţionarea excepţiilor de neconstituţionalitate. () Read the article ...
Recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi sesizarea Colegiului de conducere al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti privind admisibilitatea cererilor de revizuire, respectiv de contestaţie la executare, în cazul incidenţei autorităţii de lucru judecat. () Read the article ...
Recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 192 alin. 1 pct. 1 lit. a) şi pct. 2 lit. b) şi c) din Codul de procedură penală, referitoare la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cazul când, partea vătămată fiind minor, plângerea prealabilă a fost introdusă prin reprezentant legal sau cu încuviinţarea acestuia. () Read the article ...
Recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la modul de soluţionare a plângerii adresate direct instanţei de judecată împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată, fără ca acestea să fie atacate, în prealabil, conform art. 278 din Codul de procedură penală, la procurorul ierarhic superior. () Read the article ...
Recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 2781 alin. 8 lit. c) din Codul de procedură penală, sub aspectul compatibilităţii judecătorului de a mai participa, în continuare, la soluţionarea fondului cauzei reţinute spre judecare după desfiinţarea, prin încheiere, a rezoluţiei sau ordonanţei procurorului de netrimitere în judecată, ca urmare a aprecierii că probele existente la dosar sunt suficiente pentru a se proceda la judecare. () Read the article ...
Excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (2) şi (3) din Legea nr. 356/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi () Read the article ...
Societate comercială. Abuz de minoritate. Efecte. Sancţiunea aplicabilă () Read the article ...
Drept la apărare. Principiul oralităţii. Nerespectare. Sancţiune aplicabilă () Read the article ...
Avocat. Cheltuieli de judecată. Onorariu de succes () Read the article ...
Societate comercială. Modificarea actului constitutiv. Abuz de majoritate. Sancţiune aplicabilă () Read the article ...
Societate pe acţiuni. Acţiuni nominative. Revendicare mobiliară. Termenul de prescripţie aplicabil () Read the article ...
Societate pe acţiuni. Garanţie reală mobiliară asupra acţiunilor () Read the article ...
Pretenţii. Plata preţului prin virament bancar. Competenţa teritorială () Read the article ...
Hotărâre AGA. Acţiune în constatarea nulităţii absolute. Legitimare procesuală activă () Read the article ...
Drept de deducere TVA aferentă achiziţiilor privind investiţii finanţate integral de la bugetul de stat. Persoană impozabilă cu regim mixt () Read the article ...
Curtea EDO. Niţă împotriva României. Încălcarea principiului securităţii raporturilor juridice şi a procedurii ca urmare a anulării printr-un recurs extraordinar a hotărârii definitive de achitare () Read the article ...
Curtea EDO. Cauza Maria Atanasiu şi alţii împotriva României. Condamnarea statului român. Hotărâre pilot () Read the article ...
Admitere recurs în interesul legii. Aplicarea dispoziţiilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 82/1991 şi ale art. 21 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind aprobarea Codului fiscal. Deducerii taxei pe valoarea adaugată. Impozit pe profit () Read the article ...
Autovehicul. Utilizare multifuncţională. Obligaţia efectuării alternative a inspecţiei tehnice periodice pentru fiecare utilizare în parte a autovehiculului () Read the article ...
Admitere recurs în interesul legii. Stabilirea soluţiei ce trebuie dată de către instanţă în cazul solicitării deducerii arestului la domiciliu executat în străinătate, în aplicarea dispoziţiilor art. 18 din Legea nr. 302/2004 () Read the article ...
Audiovizual. Promovarea unui produs în cadrul unei emisiuni TV cu alt caracter decât cel al unei emisiuni de teleshopping sau publicitate televizată. Legalitatea măsurii de sancţionare dispusă de CNA () Read the article ...
Act administrativ exceptat de la controlul de legalitate pe calea acţiunii directe. Inadmisibilitatea excepţiei de nelegalitate. Admitere recurs () Read the article ...
Act administrativ fiscal. Efectele comunicării prin publicitate cu rea-credinţă () Read the article ...
Act administrativ. Imposibilitatea invocării în cadrul aceluiaşi litigiu a nelegalităţii unui act, atât pe cale principală – prin acţiune în anulare, cât şi pe cale incidentală – prin excepţia de nelegalitate. Principiul primordialităţii dreptului comunitar () Read the article ...
Acţiune având ca obiect încheierea unui contract de concesiune în temeiul art. 40 alin. (2) din Legea nr. 50/1991. Instanţă competentă () Read the article ...
Acţiune în contencios administrativ prin care se invocă apărarea unui interes legitim public. Condiţia justificării în principal a unui interes legitim privat () Read the article ...
Acţiune în contencios administrativ. Condiţie de admisibilitate () Read the article ...
Acţiune în despăgubiri pentru prejudiciul produs printr-un act administrativ nelegal, formulată în temeiul art. 19 alin. (1) din Legea nr. 554/2004. Refuzul acordării titlului de profesor universitar () Read the article ...
Servicii publice prestate în baza unui contract de delegare a gestiunii încheiat potrivit Legii nr. 326/2001. Deducere. Nelegalitate () Read the article ...
Mărci. Internet. Motor de căutare. Publicitate efectuată pornind de la cuvinte-cheie («keyword advertising»). Afişarea, pornind de la cuvinte-cheie care corespund unor mărci, a unor linkuri spre site-uri ale unor concurenţi ai titularilor mărcilor respective sau spre site-uri pe care sunt propuse produse de imitaţie. Directiva 89/104/CEE. Articolul 5. Regulamentul (CE) nr. 40/94. Articolul 9. Răspunderea operatorului motorului de căutare. Directiva 2000/31/CE («Directiva privind comerţul electronic») () Read the article ...
Directiva 97/7/CE. Protecţia consumatorilor. Contracte încheiate la distanţă. Dreptul de retractare. Costuri de expediere a mărfurilor imputate consumatorului () Read the article ...
Calitatea procesuală pasivă a statului român prin Ministerul Finanţelor Publice sau a unităţilor administrativ-teritoriale în acţiunile având ca obiect constatarea calităţii de unic moştenitor asupra unei mase succesorale () Read the article ...
Interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 580 indice 3 din Codul de procedură civilă, raportate la art. 373 indice 1, art. 387, art. 572 şi art. 580 indice 2 din acelaşi cod. Obligativitatea parcurgerii procedurii execuţionale prin încuviinţarea executării silite şi emiterea somaţiei către debitor, prealabil sesizării instanţei de judecată pentru aplicarea amenzii civile în cazul neexecutării obligaţiilor de a face cu caracter strict personal () Read the article ...
Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 278 indice 1 alin. 1 din Codul de procedură penală referitor la calitatea procesuală a Agenţiei Naţionale de Integritate de persoană ale cărei interese legitime sunt vătămate, respectiv dreptul Agenţiei de a ataca soluţiile de netrimitere în judecată () Read the article ...
Directiva 89/104/CEE. Mărci. Articolul 5 alineatele (1) şi (2). Utilizare într-o publicitate comparativă. Dreptul de a obţine interzicerea acestei utilizări. Profit obţinut în mod neloial din renume. Atingere adusă funcţiilor mărcii. Directiva 84/450/CEE. Publicitate comparativă. Articolul 3a alineatul (1) literele (g) şi (h). Condiţiile în care publicitatea comparativă este permisă. Profit obţinut în mod neloial din reputaţia unei mărci. Prezentarea unui bun drept o imitaţie sau o reproducere () Read the article ...
Executare silită. Contestaţie la executare. Contract vânzare-cumpărare de acţiuni () Read the article ...
Opere muzicale comunicate public în cadrul unui spectacol. Calitatea de utilizator de opere muzicale. Calitate procesuală pasivă () Read the article ...
Contestaţie la executare formulată în vederea lămuririi înţelesului, întinderii şi aplicării titlului executoriu () Read the article ...
Contestaţie la executare cu privire la înţelesul hotărârii ce se execută. Motive invocate care nu se includ în dispoziţiile art. 400 alin. (2) Cod procedură civilă () Read the article ...
Cooperare judiciară în materie civilă. Proceduri de insolvenţă. Instanţă competentă () Read the article ...
Recursuri. Înţelegeri. Limitarea comerţului paralel cu medicamente. Articolul 81 alineatul (1) CE. Restrângerea concurenţei prin obiect. Reglementări naţionale ale preţurilor. Substituţia motivelor. Articolul 81 alineatul (3) CE. Contribuţie la promovarea progresului tehnic. Control. Sarcina probei. Motivare. Interesul de a exercita acţiunea () Read the article ...
Politica socială. Directiva 1999/70/CE. Clauza 4 din Acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE şi CEEP. Principiul nediscriminării. Aplicarea acordului-cadru personalului temporar al unei comunităţi autonome. Reglementare naţională prin care se stabileşte o diferenţă de tratament în privinţa atribuirii unui spor de vechime în muncă, întemeiată exclusiv pe natura temporară a raportului de muncă. Obligaţia de a recunoaşte, cu efect retroactiv, dreptul la sporul de vechime () Read the article ...
Recurs. Concurenţă. Măsuri de cercetare judecătorească. Competenţe de investigare ale Comisiei. Protecţia confidenţialităţii comunicărilor. Raport de muncă între un avocat şi o întreprindere. Schimburi de mesaje electronice () Read the article ...
Cooperare judiciară în materie civilă. Regulamentul (CE) nr. 1346/2000. Proceduri de insolvenţă. Refuzul recunoaşterii de către un stat membru a hotărârii de a deschide o procedură de insolvenţă pronunţată de instanţa competentă dintr-un alt stat membru, precum şi a hotărârilor privind desfăşurarea şi închiderea acestei proceduri de insolvenţă () Read the article ...
Drept de autor. Organism de gestiune a drepturilor de autor care beneficiază de o situaţie de monopol de fapt. Perceperea unei redevenţe în legătură cu difuzarea prin televiziune a operelor muzicale. Metodă de calcul al acestei redevenţe. Poziţie dominantă. Abuz () Read the article ...
Mărci. Înregistrare internaţională. Protocolul privind Aranjamentul de la Madrid. Regulamentul (CE) nr. 40/94. Articolul 146. Identitate de efecte în cadrul Comunităţii între o înregistrare internaţională şi o marcă comunitară. Regulamentul (CE) nr. 1383/2003. Articolul 5 alineatul (4). Mărfuri suspectate de a aduce atingere unei mărci. Intervenţia autorităţilor vamale. Titularul unei mărci comunitare. Dreptul de a solicita o intervenţie şi în alte state membre decât acela în care este depusă cererea de intervenţie. Extindere în privinţa titularului unei înregistrări internaţionale () Read the article ...
Marcă comunitară tridimensională. Regulamentul (CE) nr. 40/94. Articolul 51 alineatul (1) litera (b). Criterii pertinente pentru aprecierea «relei-credinţe» a solicitantului în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii comunitare () Read the article ...
Administrator. Revocare. Interdicţia administratorilor de a ataca hotărârile AGA cu privire la revocarea lor din funcţie aplicabilă societăţilor pe acţiuni cât şi societăţilor cu răspundere limitată. Dispoziţiile legale incidente () Read the article ...
Directiva 2003/6. Utilizări abuzive ale informaţiilor privilegiate. Utilizarea de informaţii privilegiate. Sancţiuni. Condiţii () Read the article ...
Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor. Termen convocare. Nulitate absolută () Read the article ...
Recurs. Înţelegeri. Stabilirea de către anumite bănci austriece a dobânzilor la credite şi depozite. «Club Lombard». Afectarea comerţului dintre statele membre. Stabilirea amenzilor. Succesiune de întreprinderi. Impact real asupra pieţei. Punerea în aplicare a înţelegerii () Read the article ...
Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare. Regulamentul (CE) nr. 1383/2003. Articolul 11. Procedură simplificată de abandonare a mărfurilor în vederea distrugerii acestora. Stabilire prealabilă a existenţei unei încălcări a unui drept de proprietate intelectuală. Sancţiune administrativă () Read the article ...
Revizuirea în cazul hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului. Consecinţe ale încălcării unui drept care continuă să se producă () Read the article ...
Revizuirea în cazul hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului. Consecinţe ale încălcării unui drept care nu continuă să se producă () Read the article ...
Plângere împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată. Termenul de introducere a plângerii. Aplicarea dispoziţiilor art. 278 indice 1 alin. (1) C. proc. pen. şi dispoziţiilor art. 278 indice 1 alin. (2) C. proc. pen. Distincţie () Read the article ...
Drepturi conexe dreptului de autor. Drepturi ale producătorilor de fonograme. Drept de reproducere. Drept de distribuţie. Durata de protecţie. Directiva 2006/116/CE. Drepturi ale resortisanţilor ţărilor terţe () Read the article ...
Articolul 104 alineatul (3) din Regulamentul de procedură. Societatea informaţională. Drept de autor şi drepturi conexe. Reţinerea şi divulgarea anumitor date de transfer. Protejarea confidenţialităţii comunicaţiilor electronice. Noţiunea «intermediar» în sensul articolului 8 alineatul (3) din Directiva 2001/29/CE () Read the article ...
Concurenţă. Articolele 81 CE, 82 CE şi 86 CE. Afiliere obligatorie la un organism de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale. Noţiunea «întreprindere». Abuz de poziţie dominantă. Libera prestare a serviciilor. Articolele 49 CE şi 50 CE. Restricţie. Justificare. Riscul de a se aduce o atingere gravă echilibrului financiar al sistemului de securitate socială () Read the article ...
Competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială. Regulamentul (CE) nr. 44/2001. Competenţe speciale. Articolul 5 punctul 1 litera (a) şi litera (b) a doua liniuţă. Noţiunea «prestare de servicii». Cesiune de drepturi de proprietate intelectuală () Read the article ...
Calitatea de membru în consiliul de administraţie şi acţionar. Descărcarea de gestiune. Caracterul imperativ al dispoziţiilor art.126 alin.1 Sancţiunea aplicabilă în cazul încălcării acestor dispoziţii () Read the article ...
Capacitate procesuală. Închiderea procedurii insolvenţei şi radierea pârâtei debitoare din Registrul comerţului. Consecinţe asupra capacităţii civile a societăţii comerciale () Read the article ...
Medicamente de uz uman. Certificat suplimentar de protecţie. Regulamentul (CE) nr. 469/2009. Articolul 3. Condiţii de obţinere a certificatului. Noţiunea «produs protejat de un brevet de bază în vigoare». Criterii. Existenţa unor criterii suplimentare sau diferite pentru un medicament care conţine mai multe principii active sau pentru un vaccin împotriva mai multor boli () Read the article ...
Drepturi de autor. Societate informaţională. Directiva 2001/29/CE. Articolele 2 şi 5. Opere literare şi artistice. Noţiunea «reproducere». Reproducere «în parte». Reproducerea unor scurte extrase din operele literare. Articole de presă. Reproduceri provizorii şi tranzitorii. Procedeu tehnic constând în scanarea unor articole urmată de conversia într-un fişier text, de o procesare electronică a reproducerii, de stocarea în memorie a unei părţi a acestei reproduceri şi de imprimarea acesteia () Read the article ...
Arbitraj. Exercitarea controlului judecătoresc asupra hotărârii arbitrale din perspectiva art. 364 Cod procedură civilă. Limite () Read the article ...
Affectio societatis. Intenţia asociaţilor de a colabora la desfăşurarea activităţii comerciale – element esenţial, de ordin psihologic al contractului de societate, a cărui dispariţie conduce la dizolvarea societăţii conform art. 277 alin. 1 pct. c din Legea nr. 31/1990 modificată () Read the article ...
Admisibilitatea unei acţiuni în anulare a unei hotărâri arbitrale () Read the article ...
Competenţă. Acţiuni având ca obiect cesiunea drepturilor patrimoniale izvorâte dintr-un brevet de invenţie () Read the article ...
Directiva 2005/29/CE. Practici comerciale neloiale. Reglementare naţională ce prevede o interdicţie de principiu a practicilor comerciale care condiţionează participarea consumatorilor la un joc promoţional de achiziţionarea unui bun sau a unui serviciu () Read the article ...
Directiva 2005/29/CE. Practici comerciale neloiale. Reglementare naţională care interzice ofertele comune către consumatori () Read the article ...
Din interpretarea dispoziţiilor art. 618 alin. 2 din codul de procedură civilă rezultă că prezenţa părţilor, personal, în faţa instanţei reprezintă o condiţie obligatorie pentru stingerea acţiunii ca urmare a împăcării soţilor () Read the article ...
Admitere recurs în interesul legii. Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de către o persoană având în sânge o îmbibaţie alcoolică ce depăşeşte limita legală. Uciderea din culpă. Infracţiune complexă. Infracţiune unică () Read the article ...
Cooperare poliţienească şi judiciară în materie penală. Decizia-cadru 2002/584/JAI. Articolul 27. Mandatul european de arestare şi procedurile de predare între statele membre. Principiul specialităţii. Procedura consimţământului () Read the article ...
Egalitate de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă. Articolul 13 CE. Directiva 2000/78/CE. Sistem profesional de pensii care exclude dreptul la pensie pentru limită de vârstă în favoarea soţului supravieţuitor cu mai mult de 15 ani mai tânăr decât fostul angajat decedat. Discriminare pe motive de vârstă. Legătură cu dreptul comunitar () Read the article ...
Directiva 2000/78/CE. Articolul 4 alineatul (1). Interzicerea discriminărilor pe motive de vârstă. Dispoziţie naţională care stabileşte la 30 de ani vârsta maximă de recrutare a funcţionarilor în cadrul serviciului de pompieri. Obiectiv urmărit. Noţiunea «cerinţă profesională esenţială şi determinantă» () Read the article ...
Directiva 2000/78/CE. Egalitate de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă. Discriminare pe motive de vârstă. Stabilirea remuneraţiei agenţilor contractuali ai statului. Excluderea experienţei profesionale dobândite înainte de împlinirea vârstei de 18 ani () Read the article ...
Principiul nediscriminării pe motive de vârstă. Directiva 2000/78/CE. Legislaţie naţională referitoare la concediere care nu ia în considerare perioada în care salariatul a fost încadrat în muncă înainte de împlinirea vârstei de 25 de ani pentru calcularea termenului de preaviz. Justificare a măsurii. Reglementare naţională contrară directivei. Rolul instanţei naţionale () Read the article ...
Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat membru. Libera prestare a serviciilor. Articolul 49 CE. Anexa XII la actul de aderare. Lista prevăzută la articolul 24 din actul de aderare: Polonia. Capitolul 2 punctul 13. Posibilitatea Republicii Federale Germania de a deroga de la articolul 49 primul paragraf CE. Clauză de «standstill». Convenţia dintre guvernul Republicii Federale Germania şi guvernul Republicii Polone din 31 ianuarie 1990 privind detaşarea de lucrători polonezi în vederea executării unor contracte de antrepriză. Excluderea posibilităţii ca întreprinderile stabilite în alte state membre să încheie cu întreprinderile poloneze contracte de antrepriză cu privire la lucrări ce trebuie efectuate în Germania. Extinderea restricţiilor existente la data semnării Tratatului de aderare referitoare la accesul lucrătorilor polonezi pe piaţa germană a forţei de muncă () Read the article ...
Libertatea de stabilire. Libera circulaţie a capitalurilor. Impozitare directă. Legislaţie în materie de impozit pe venit. Stabilirea venitului impozabil al societăţilor. Societăţi care se află într-o situaţie de interdependenţă. Avantaj neobişnuit sau gratuit acordat de o societate rezidentă unei societăţi stabilite în alt stat membru. Adăugarea cuantumului avantajului în discuţie la profitul propriu al societăţii rezidente care l-a acordat. Repartizare echilibrată a competenţei de impozitare între statele membre. Combaterea evaziunii fiscale. Prevenirea practicilor abuzive. Proporţionalitate () Read the article ...
Directiva 2000/78/CE. Articolul 2 alineatul (5) şi articolul 6 alineatul (1). Interzicerea discriminărilor pe motive de vârstă. Dispoziţie naţională care stabileşte la 68 de ani vârsta maximă pentru exercitarea profesiei de dentist aflat în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate. Obiectiv urmărit. Noţiunea «măsură necesară pentru protecţia sănătăţii». Coerenţă. Caracterul apt şi corespunzător al măsurii () Read the article ...
Directiva 1999/70 /CE. Clauzele 5 şi 8 din Acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată. Contracte de muncă pe durată determinată în sectorul public. Prim sau unic contract. Contracte succesive. Măsură legală echivalentă. Reducere a nivelului general de protecţie acordată lucrătorilor. Măsuri de prevenire a abuzurilor. Sancţiuni. Interdicţie absolută de transformare a contractelor de muncă pe durată determinată în contracte pe durată nedeterminată în sectorul public. Consecinţe ale transpunerii incorecte a unei directive. Interpretare conformă () Read the article ...
Condiţii de muncă. Organizarea timpului de lucru. Directiva 2003/88/CE. Dreptul la concediul anual plătit. Concediu medical. Concediu anual care coincide cu un concediu medical. Indemnizaţie pentru concediul anual plătit neefectuat până la încetarea contractului pe motiv de boală () Read the article ...
Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat membru. Libera prestare a serviciilor. Articolul 49 CE şi articolul 36 din Acordul privind SEE. Impozitare directă. Impozit pe venit. Scutire fiscală limitată la câştigurile provenite din loterii şi din jocuri de noroc organizate de anumite organisme şi entităţi naţionale () Read the article ...
Directiva 96/9/CE. Protecţia juridică a bazelor de date. Drept sui generis. Obţinerea, verificarea sau prezentarea conţinutului unei baze de date. Extragere. Parte substanţială a conţinutului bazei de date. Bază electronică de date juridice oficiale () Read the article ...
Suspendarea executării actului administrativ fical. Hotărâre judecătorească. Motivare () Read the article ...
Suspendarea actului administrativ fiscal. Admitere. Motivarea cazului bine justificat () Read the article ...
Suspendare act administrativ fiscal. Admitere () Read the article ...
Decizie ORDA. Protocol referitor la metodologia privind utilizarea operelor muzicale prin comunicare publică şi drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere muzicale () Read the article ...
Decizie ORDA. Caracterul actului. Protocol referitor la metodologia privind remuneraţiile reprezentând drepturi patrimoniale de autor pentru înregistrările audiovizuale ale operelor muzicale pe suporturi. Contestarea legalităţii. Procedură specială. Inadmisibilitatea acţiunii în contencios administrativ () Read the article ...
Încadrarea faptei de emitere a unui cec asupra unei instituţii de credit sau asupra unei persoane, ştiind că pentru valorificarea lui nu există provizia sau acoperirea necesară. Fapta de retragere, după emitere, a proviziei, în totul sau în parte, ori de a interzice trasului de a plăti înainte de expirarea termenului de prezentare, în scopul de a obţine pentru sine sau pentru altul un folos material injust () Read the article ...
Contestaţie la executare. Admitere. Prescrierea dreptului de a pune în executare titlul executoriu () Read the article ...
Litigiu având ca obiect acte administrative fiscale. Raport întocmit într-o cauză penală – raport de expertiză extrajudiciară. Principiul nemijlocirii probelor () Read the article ...
Forţă majoră. Efectele forţei majore invocate într-un contract de asigurare () Read the article ...
Proprietate industrială şi comercială. Protecţia juridică a invenţiilor biotehnologice. Directiva 98/44/CE. Articolul 9. Brevet ce conferă protecţie unui produs care conţine sau constă în informaţii genetice. Material în care este încorporat produsul. Protecţie. Condiţii () Read the article ...
Discriminare. Condiţia privind existenţa unui tratament diferit aplicat unor situaţii comparabile () Read the article ...
Contestaţie în anulare întemeiată pe dispoziţiile art. 43 şi 44 din Regulamentul CE44/2001 () Read the article ...
Invenţie. Acţiune în anularea brevetului. Lipsa noutăţii. Anterioritate. Stadiul tehnicii. Expertiză () Read the article ...
Invenţie. Acţiune în anularea brevetului de invenţie. Condiţia noutăţii. Revendicare independentă şi revendicare dependentă () Read the article ...
Certificat de înregistrare a unui model industrial. Anulare. Lipsa noutăţii () Read the article ...
Înregistrarea unui desen industrial. Condiţia noutăţii şi individualităţii () Read the article ...
Acţiune pentru plata sumelor datorate cu titlu de remuneraţie compensatorie pentru importurile de aparate ce permit reproducerea operelor fixate pe suport grafic sau analog () Read the article ...
Brevet de invenţie. Drepturile băneşti acordate inventatorilor () Read the article ...
Brevet de invenţie. Plata drepturilor băneşti cuvenite ca urmare a aplicării invenţiei () Read the article ...
Libera prestare a serviciilor. Directiva 96/71/CE. Detaşarea lucrătorilor din domeniul construcţiilor. Legislaţie naţională care stabileşte condiţiile de muncă şi de încadrare în muncă privind aspectele prevăzute la articolul 3 alineatul (1) primul paragraf literele (a)-(g), cu excepţia salariului minim. Convenţie colectivă din domeniul construcţiilor ale cărei clauze stabilesc condiţii mai favorabile sau privesc alte aspecte. Posibilitatea organizaţiilor sindicale de a încerca să constrângă prin acţiuni colective întreprinderile stabilite în alte state membre să negocieze de la caz la caz pentru a stabili salariul care trebuie plătit lucrătorilor şi să semneze Convenţia colectivă din domeniul construcţiilor () Read the article ...
Transporturi maritime. Dreptul de stabilire. Drepturi fundamentale. Obiectivele politicii sociale comunitare. Acţiune colectivă a unei organizaţii sindicale împotriva unei întreprinderi private. Convenţie colectivă de natură a descuraja înregistrarea unei nave sub pavilionul unui alt stat membru (Karin-Amélie JOUVENSAL) Read the article ...
Transport aerian. Regulamentul (CE) nr. 261/2004. Articolul 2 litera (l) şi articolele 5, 6 şi 7. Noţiunile «întârziere» şi «anulare» a zborurilor. Drept la compensaţie în caz de întârziere. Noţiunea «împrejurări excepţionale» () Read the article ...
Transport aerian. Regulamentul (CE) nr. 261/2004. Compensarea pasagerilor în eventualitatea anulării unui zbor. Domeniu de aplicare. Articolul 3 alineatul (1) litera (a). Noţiunea «zbor» () Read the article ...
Transport aerian. Regulamentul (CE) nr. 261/2004. Articolul 5. Compensarea şi asistenţa pasagerilor în cazul anulării unui zbor. Exonerare de obligaţia de compensare. Anulare cauzată de împrejurări excepţionale care nu au putut fi evitate în pofida adoptării tuturor măsurilor posibile () Read the article ...
Regulamentul (CE) nr. 44/2001.Articolul 5 punctul 1 litera (b) a doua liniuţă. Regulamentul (CE) nr. 261/2004. Articolul 5 alineatul (1) litera (c) şi articolul 7 alineatul (1) litera (a). Convenţia de la Montréal. Articolul 33 alineatul (1). Transporturi aeriene. Cereri de compensaţii ale pasagerilor împotriva companiilor aeriene în eventualitatea anulării zborurilor. Locul furnizării serviciului. Competenţa judiciară în cazul unui transport aerian dintr-un stat membru într-un alt stat membru efectuat de o companie aeriană stabilită într-un stat membru terţ () Read the article ...
Infracţiune continuată. Viol. Ascultarea părţii vătămate. Minor () Read the article ...
Accesarea fără drept a unui sistem informatic. Suplimentare probatoriu . Raport de expertiză tehnică IT () Read the article ...
Termenul de prescripţie în care se poate formula cererea de acordare a despăgubirilor aferente creanţelor fiscale nedatorate bugetului de stat () Read the article ...
Cerere de rambursare T.V.A. Întârzierea nejustificată a rezolvării cererii de către autoritatea fiscală. Analiza cererii deduse judecăţii în raport de principiul soluţionării cauzelor administrative într-un termen rezonabil şi de prevederile art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale. Acordarea dobânzilor pentru sumele de restituit. Admitere contestaţie în anulare. Greşeală materială () Read the article ...
Directiva 85/577/CEE. Articolul 4. Protecţia consumatorilor. Contracte negociate în afara spaţiilor comerciale. Drept de reziliere. Obligaţia comerciantului de informare. Nulitatea contractului. Măsuri adecvate () Read the article ...
Cauza Pannon. Directiva 93/13/CEE. Clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii. Efecte juridice ale unei clauze abuzive. Competenţa şi obligaţia instanţei naţionale de a analiza din oficiu caracterul abuziv al unei clauze de stabilire a instanţei competente. Criterii de apreciere () Read the article ...
Curtea EDO. Condamnarea statului român. Cauza Lupaş şi alţii împotriva României. Coproprietar. Revendicare. Regula unanimităţii () Read the article ...
Curtea EDO. Condamnarea statului român. Ahmed împotriva României. Expulzare. Persoană declarată indezirabilă. Plasarea într-un centru de tranzit. Încălcarea art. 5&1 din Convenţie şi a art.1 din Protocolul nr.7 la Convenţie () Read the article ...
Curtea EDO. Cauza Cenoiu şi alţii. Condamnarea statului român .Arestare preventivă. Achitare. Daune morale şi materiale. Dreptul la un proces echitabil () Read the article ...
Curtea EDO. Cauza Bock şi Palade împotriva României. Condamnarea statului român. Drept de superficie. Accesiune () Read the article ...
Curtea EDO. Cauza Lindner şi Hammermayer împotriva României. Soluţionare amiabilă () Read the article ...
Curtea EDO. Cauza Viaşu împotriva României. Condamnarea statului român. Restituirea bunurilor confiscate sau naţionalizate. Noţiunea de “bunuri” () Read the article ...
Daune morale () Read the article ...
Daune morale. Prejudiciu material () Read the article ...
Daune morale. Dovadă () Read the article ...
Daune morale. Contract colectiv de muncă. Contract individual de muncă () Read the article ...
Daune morale. Concediere () Read the article ...
Daune morale () Read the article ...
Prejudiciu moral. Dovada prejudiciului () Read the article ...
Daune morale. Concediere () Read the article ...
Daune morale. Reintegrarea în funcţie () Read the article ...
Infracţiunea de evaziune fiscală. Acţiune civilă. Despăgubiri civile reprezentând obligaţii fiscale către stat. Obligarea inculpatei în solidar cu partea responsabilă civilmente () Read the article ...
Admitere excepţie de neconstituţionalitate. Prevederilor art. 53 şi ale art. 54 alin. 2 din Codul familiei. Acţiunea în tăgada paternităţii. Opinie separată. Opinie concordantă () Read the article ...
Curtea EDO. Condamnarea statului român. Cauza Teodorescu împotriva României. Reintegrarea în funcţie () Read the article ...
Curtea EDO. Condamnarea statului român. Cauza Burghelea împotriva României. Expropriere () Read the article ...
Libera circulaţie a capitalurilor. Articolele 56 CE şi 58 CE. Taxe asupra succesiunii. Reglementare naţională care nu permite imputarea taxelor asupra succesiunii achitate de moştenitor în alt stat membru asupra taxelor asupra succesiunii datorate în statul membru unde avea reşedinţa proprietarul bunurilor la data decesului său, atunci când bunurile succesorale sunt creanţe de capital. Dublă impunere. Restricţie. Lipsă () Read the article ...
Libertatea de stabilire. Impozitare directă. Contribuţie pentru formarea profesională. Baza de calcul a contribuţiei pe care societăţile stabilite pe teritoriul naţional trebuie să o plătească. Luarea în considerare a costurilor salariale pentru lucrătorii angajaţi într-o sucursală stabilită în alt stat membru. Dublă impunere. Posibilitate de reducere a valorii brute a contribuţiei () Read the article ...
Convenţia de la Bruxelles. Recunoaşterea şi executarea hotărârilor. Motive de refuz. Încălcarea ordinii publice a statului solicitat. Excluderea pârâtului de la procedura în faţa instanţei statului de origine din cauza neexecutării unui ordin judecătoresc () Read the article ...
Apropierea legislaţiilor. Directiva 90/434/CEE. Regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor, divizărilor, cesionării de active şi schimburilor de acţiuni între societăţile din state membre diferite. Articolul 11 alineatul (1) litera (a). Aplicabilitatea acestui regim în privinţa impozitului pe transferul de proprietate () Read the article ...
Trimitere preliminară. Directiva 90/435/CEE. Noţiunea «taxă reţinută la sursă». Aplicarea unei prelevări de 5 % cu ocazia distribuirii dividendelor şi a «rambursării majorării impozitului cu titlu de regularizare definitivă» de către o filială italiană către societatea-mamă a acesteia stabilită în Ţările de Jos, în temeiul unei convenţii bilaterale () Read the article ...
Admitere recurs în interesul legii. Investirea instanţei prin acelaşi act de sesizare cu judecata a două infracţiuni săvârşite de acelaşi inculpat ,dintre care una anterior şi cealaltă ulterior rămânerii definitive a hotărârii de condamnare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei. Aplicarea art.85 din Codul penal () Read the article ...
Curtea EDO. Condamnarea statului român. Cauza Savu împotriva României. Acţiune în partaj succesoral. Masă succesorală () Read the article ...
Curtea EDO. Cauza Paicu împotriva României. Condamnarea statului român. Refuz al administraţiei de a se conforma unei sentinţe definitive care a constatat dreptul părţii interesate de a fi despăgubită () Read the article ...
Admitere recurs în interesul legii. cu privire la incidenţa cauzelor de nepedepsire sau reducere a pedepselor, prevăzute de art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. Ipoteza situaţiilor tranzitorii generate de săvârşirea faptelor sub imperiul legii vechi în materie (Legea nr. 87/1994) şi judecarea acestora după intrarea în vigoare a legii noi () Read the article ...
Curtea EDO. Cauza Ghibuşi împotriva României. Neexecutarea unei hotărâri judecătoreşti definitive privind reintegrarea sa în funcţie () Read the article ...
Curtea EDO. Cauza Sabin Popescu împotriva României. Neexecutarea hotărârilor judecătoreşti. Opinie parţial dizidentă () Read the article ...
Protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal. Publicarea informaţiilor referitoare la beneficiarii fondurilor agricole. Validitatea dispoziţiilor de drept al Uniunii care prevăd această publicare şi stabilesc modalităţile acesteia. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Articolele 7 şi 8. Directiva 95/46/CE. Interpretarea articolelor 18 şi 20 () Read the article ...
Curtea EDO. Cauza cauza Pini şi Bertani şi Manera şi Atripaldi împotriva României. Neexecutarea hotărârilor judecătoreşti. Adopţie. Opinie concordantă. Opinie parţial separată. Opinie separată () Read the article ...
Curtea EDO. Cauza Strungariu împotriva României. Neexecutarea hotărârilor judecătoreşti. Reîncadrarea pe post. Opinie concordantă () Read the article ...
Curtea EDO. Cauza Şandor împotriva României. Neexecutarea hotărârilor judecătoreşti. Despăgubiri cu titlu de reparaţie pentru partea nerestituită a imobilui său naţionalizat () Read the article ...
Curtea EDO. Cauza Ruianu împotriva României. Neexecutarea hotărârii judecătoreşti. Demolare construcţie () Read the article ...
Curtea EDO. Cauza S.C. “Maşinexportimport Industrial Group” S.A. împotriva României. Creanţă datorată de stat unei societăţi comerciale () Read the article ...
Curtea edo. Cauza Ignaccolo-Zenide împotriva României. Neexecutarea hotărârii judecătoreşti. Autoritate părintească. Reîncredinţarea minorului () Read the article ...
Regulamentul (CE) nr. 44/2001. Competenţă în materie de asigurări. Asigurare de răspundere civilă. Acţiune directă a persoanei vătămate împotriva asigurătorului. Norma de competenţă a domiciliului reclamantului () Read the article ...
Cooperare judiciară în materie civilă. Competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie matrimonială şi în materia răspunderii părinteşti. Regulamentul (CE) nr. 2201/2003. Domeniu de aplicare material şi temporal. Noţiunea «materii civile». Hotărâre judecătorească privind luarea în îngrijire şi plasarea unor copii în afara familiei. Măsuri de protecţie a copilului care intră în sfera dreptului public () Read the article ...
Acţiune în evacuare. Invocarea unui titlu de către pârâţi. Admisibilitate () Read the article ...
Divorţ. Numele soţilor după divorţ. Cerere posterioară hotărârii de divorţ pentru păstrarea numelui din timpul căsătoriei. Problema numelui fiecărui soţ se rezolvă prin hotărârea de desfacere a căsătoriei, în condiţiile reglementate prin art.40 al C. fam., iar nu în baza unei cereri ulterioare a unui din soţi () Read the article ...
Măsurile vremelnice, cu privire la încredinţarea copiilor minori, la obligaţia de întreţinere, la alocaţia pentru copii şi la folosirea locuinţei, se pot lua de instanţa la care s-a îndreptat acţiunea de divorţ şi înainte de primul termen de judecată () Read the article ...
Imobil preluat abuziv. Acţiune în revendicare. Regula unanimităţii - scop, condiţi, temei juridic. Imposibilitatea analizării valabilităţii titlului de preluare a imobilului, în raport de împrejurarea că reclamantul nu a formulat notificare în condiţiile legii speciale () Read the article ...
Acţiune în revendicare imobiliară introdusă doar de către unul dintre proprietarii imobilului. Regula unanimităţii () Read the article ...
Admitere recurs în interesul legii. Aplicarea dispoziţiilor art. 25 din Legea nr. 26/1990, republicată, astfel cum a fost modificat prin art. VIII pct. 23 din Legea nr. 161/2003. Cererea de radiere a unei înmatriculări sau menţiuni din registrul comerţului () Read the article ...
Admitere recurs în interesul legii. Aplicarea dispoziţiilor art. 16 alin. (7) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. Nulitate relativă a procesului-verbal deconstatare a contravenţiei () Read the article ...
Respingere excepţie de neconstituţionalitate. Art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii () Read the article ...
Admitere recurs în interesul legii. Stabilirea calităţii de parte vătămată sau parte civilă în cazul infracţiunilor prevăzute de Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, prin care se aduce atingere fondului forestier proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice () Read the article ...
Admitere recurs în interesul legii. Stabilirea calităţii de parte vătămată sau parte civilă în cazul infracţiunilor prevăzute de Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, prin care se aduce atingere fondului forestier proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice () Read the article ...
Curtea EDO. Cauza Băcanu şi Societatea Comercială „R” împotriva României. Condamnarea statului român () Read the article ...
Curtea EDO. Cauza Dima împotriva României. Condamnarea statului român () Read the article ...
Curtea EDO. Cauza Sabou şi Pîrcălab împotriva României () Read the article ...
Curtea EDO. Cauza Străin şi alţii împotriva României. Condamnarea statului român. Atingerea adusă dreptului de proprietate () Read the article ...
Admitere excepţie de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 () Read the article ...
Libertatea de a presta servicii. Condiţii impuse pentru retransmiterea mesajelor publicitare conţinute în programele de radio şi televiziune emise din alte state membre () Read the article ...
Curtea EDO. Cauza Rotaru împotriva României. Condamnarea statului român () Read the article ...
Curtea EDO. Cauza Cumpănă şi Mazăre împotriva României. Condamnarea statului român () Read the article ...
Curtea EDO. Cauza GÄFGEN împotriva Germaniei. Rele tratamente. Tortură () Read the article ...
Dreptul acţionarilor de a primi dividende. Principiul egalităţii de tratament. Transfer de acţiuni care operează în baza prevederilor Legii nr. 247/2005. Prevederi derogatorii de la Legea nr. 31/1990 () Read the article ...
Admitere recurs în interesul legii. Aplicarea dispoziţiilor art. 46 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul cererilor de autorizare a constituirii şi de înmatriculare a societăţilor comerciale de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică () Read the article ...
Admitere recurs în interesul legii. Aplicarea dispoziţiilor art. 237 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, privind calea de atac ce poate fi exercitată împotriva hotărârii prin care se respinge cererea de dizolvare a unei societăţi comerciale, formulată în condiţiile alineatului 1 al aceluiaşi articol () Read the article ...
Curtea EDO. Cauza Iosif şi alţii împotriva României. Condamnarea statului român. Cauţiune () Read the article ...
Directiva 93/13/CEE – Contracte încheiate cu consumatorii – Clauză arbitrală abuzivă – Nulitate – Hotărâre arbitrală care a dobândit autoritate de lucru judecat – Executare silită – Competența instanței naționale de executare de a invoca din oficiu nulitatea clauzei arbitrale abuzive – Principiile echivalenței și efectivității () Read the article ...
Curtea EDO. Cauza Soare împotriva României. Dreptul la un recurs efectiv () Read the article ...
Curtea EDO. Cauza Todorescu împotriva României. Condamnarea statului român. Acţiune în revendicare () Read the article ...
Cooperare judiciară în materie civilă. Competență judiciară și executarea hotărârilor. Domeniu de aplicare. Falimente () Read the article ...
Curtea EDO. Cauza Moldovan şi alţii împotriva României. Interzicerea torturii.Dreptul la un proces echitabil. Interzicerea discriminării () Read the article ...
Curtea EDO. Cauza Maszni împotriva României. Condamnarea statului român. Competenţa instanţelor militare pentru a judeca. Permis de conducere. Anulare () Read the article ...
Interceptarea şi înregistrările audio sau video. Respingere excepţie de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 91 ind. 1 din Codul de procedură penală () Read the article ...
Trimitere preliminară – Articolul 267 TFUE – Examinarea conformității unei legi naționale atât cu dreptul Uniunii, cât și cu Constituția națională – Reglementare națională care prevede caracterul prioritar al unei proceduri incidentale de control al constituționalității – Articolul 67 TFUE – Libera circulație a persoanelor – Eliminarea controlului la frontierele interne – Regulamentul (CE) nr. 562/2006 – Articolele 20 și 21 – Reglementare națională care autorizează controalele de identitate în zona cuprinsă între frontiera terestră a Franței cu statele părți la Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen și o linie trasată la 20 de kilometri înainte de frontieră () Read the article ...
Cauza Ignatio.Cooperare polițienească și judiciară în materie penală – Decizia-cadru 2002/584/JAI – Articolele 31 și 32 – Mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre – Posibilitatea statului de executare a unei cereri de extrădare de a aplica o convenție adoptată anterior datei de 1 ianuarie 2004, dar aplicabilă, în acest stat, de la o dată ulterioară () Read the article ...
Cauza Kozlowski.Cooperare polițienească și judiciară în materie penală – Decizia-cadru 2002/584/JAI – Mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre – Articolul 4 punctul 6 – Motiv de neexecutare facultativă a mandatului european de arestare – Interpretarea termenilor «este rezident» și «rămâne» în statul membru de executare () Read the article ...
Cauza Mantello. Trimitere preliminară – Cooperare judiciară în materie penală – Mandat european de arestare – Decizia-cadru 2002/584/JAI – Articolul 3 punctul 2 – Ne bis in idem – Noțiunea «aceleași fapte» – Posibilitatea autorității judiciare de executare de a refuza executarea unui mandat european de arestare – Hotărâre definitivă în statul membru emitent – Deținere de stupefiante – Trafic de stupefiante – Organizație criminală () Read the article ...
Societate comercială. Deschiderea unui punct de lucru. Obligativitatea existenţei acordului prealabil al proprietarilor pentru schimbarea destinaţiei spaţiului de locuinţă. Desfăşurarea activităţilor comerciale în lipsa acordului. Consecinţe () Read the article ...
Acţiune de natură comercială promovată de o asociaţie de proprietari. Inaplicabilitatea prevederilor Legii nr. 230/2007 referitoare la scutirea de la plata taxei de timbru () Read the article ...
Curtea EDO. Condamnarea statului român. Întreruperea accesului la apă potabilă de către vecini () Read the article ...
Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen – Articolul 54 – Principiul ne bis in idem – Domeniu de aplicare – Condamnare în lipsă pentru aceleași fapte – Noțiunea «hotărâre definitivă» – Norme procedurale de drept intern – Noțiunea «pedeapsă care nu mai poate fi executată» () Read the article ...
Hotărârea Akzo Nobel NV.Recurs – Concurență – Înțelegeri – Articolul 81 alineatul (1) CE – Articolul 53 alineatul (1) din Acordul privind SEE – Articolul 23 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 – Grup de întreprinderi – Imputabilitatea încălcărilor – Răspunderea unei societăți-mamă pentru încălcările normelor de concurență săvârșite de filialele sale – Influență decisivă exercitată de societatea-mamă – Prezumție relativă în cazul deținerii unei participații de 100% () Read the article ...
Cauza VB. Directiva 93/13/CEE – Clauze abuzive utilizate în contractele încheiate cu consumatorii – Criterii de apreciere – Examinare din oficiu de către instanța națională a caracterului abuziv al unei clauze de stabilire a instanței competente – Articolul 23 din Statutul Curții () Read the article ...
Societate comercială. Dizolvare fără lichidare. Fraudă () Read the article ...
Societate comercială. Inexistenţa unei îngrădiri legale în ce priveşte posibilitatea pentru administrator de a împuternici o altă persoană de a exercita controlul şi consultarea documentelor societăţii, în baza unui contract de mandat. Admitere recurs () Read the article ...
Obligaţia de a face. Remiterea facturii în original. Executarea de bunăvoie a sentinţei atacate - lipsa motivului de modificare a sentinţei apelate. Recurs nemotivat. Sancţiune () Read the article ...
Cauza Marks & Spencer.Articolele 43 CE şi 48 CE – Impozit pe profit – Grupuri de societăţi – Scutire de impozit – Profitul societăţilor-mamă – Deducerea pierderilor înregistrate de o filială rezidentă – Autorizare – Deducerea pierderilor înregistrate în alt stat membru de o filială nerezidentă – Excludere () Read the article ...
Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru – Hotărâre a Curții de constatare a neîndeplinirii obligațiilor – Neexecutare – Sancțiune pecuniară () Read the article ...
Articolele 43 şi 48 din Tratatul CE – Societate constituită în conformitate cu legislaţia unui stat membru şi care are sediul social pe teritoriul acestuia – Societate care îşi exercită libertatea de stabilire în alt stat membru – Societate considerată că şi-a transferat sediul efectiv pe teritoriul statului membru gazdă, potrivit dreptului statului în cauză – Nerecunoaşterea de către statul membru gazdă a capacităţii juridice şi a capacităţii procesuale a societăţii – Restricţionarea libertăţii de stabilire – Justificare () Read the article ...
Libertatea de stabilire - Dreptul de a părăsi statul membru de origine - Persoane juridice () Read the article ...
Acţiune în anulare - Dreptul concurenţei - Regulamentul nr. 17 - Investigaţie - Dreptul fundamental la inviolabilitatea domiciliului - Motivare - Penalităţi cu titlu cominatoriu - Vicii de procedură () Read the article ...
Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat – Hotărâre a Curţii de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor – Neexecutare – Articolul 171 din Tratatul CE (devenit articolul 228 CE) – Sancţiuni pecuniare – Penalitate cu titlu cominatoriu – Deşeuri – Directivele 75/442/CEE şi 78/319/CEE () Read the article ...
Divorţ. Competenţă teritorială. Caz în care niciunul dintre soţi nu mai locuieşte în circumscripţia instanţei în care se află cel din urmă domiciliu comun, iar pârâta îşi are reşedinţa în străinătate () Read the article ...
TVA – Supremația dreptului comunitar – Dispoziție a dreptului național care consacră principiul autorității de lucru judecat () Read the article ...
Curtea EDO. Cauza Mitrea împotriva României. Revizuire. Dreptul la un proces echitabil () Read the article ...
Unique visitors since September 15, 2013: 466.062 (109 today) Rosetti International Publishing House © 2007 - 2017